ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ПАТЕНТИ, ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

тарифа патентВ сила от 30.12.1999 г.
Приета с ПМС No 242 от 27.12.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.114 от 30 декември 1999г., изм. ДВ. бр.117 от 17 декември 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 15 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 27 април 2007г., попр. ДВ. бр.42 от 29 май 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 15 април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 14 април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 март 2021г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. и доп. – ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За патент за изобретение се събират такси, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За заявяване – 40 лв.
2. За патентни претенции – за всяка следваща след десетата претенция – 20 лв.
3. За претендиране на приоритет – за всеки приоритет – по 20 лв.
4. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За проверка на формалните изисквания – 40 лв.
5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката – за едно изобретение – 150 лв.
6. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката за група изобретения – 180 лв.
7. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За проучване и експертиза на заявка за едно изобретение – 180 лв.
8. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За проучване и експертиза на заявка за група изобретения – 180 лв.
9. (изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин на заявка – 70 лв.
10. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За разглеждане на искане за ускорена публикация в Официалния бюлетин на заявка – 30 лв.

11. За внасяне на промени в описанието, претенциите, чертежите и реферата по инициатива на заявителя – 40 лв.

12. За извършване на международна кореспонденция по заявка за патент по Договора за патентно коопериране (РСТ) – 80 лв.

13. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За издаване на патент – 70 лв.

14. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За вписване в Държавния регистър на патентите на описанието, претенциите и чертежите към патента:

а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) до 10 страници – 80 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за всяка страница след десетата – 10

лв.

15. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за издаване на патент – 50 лв.

16. За поддържане действието на патент:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) за първите 3 години от заявяването – по 40 лв.;

б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 4-ата година – 40 лв.; в) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 5-ата година – 140 лв.; г) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 6-ата година – 180 лв.; д) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 7-ата година – 220 лв.; е) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 8-ата година – 270 лв.; ж) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 9-ата година – 380 лв.; з) за 10-ата година – 500 лв.;

и) за 11-ата година – 600 лв.;
к) за 12-ата година – 700 лв.;
л) за 13-ата година – 800 лв.;
м) за 14-ата година – 900 лв.;
н) за 15-ата година – 1000 лв.;
о) за 16-ата година – 1100 лв.;
п) за 17-ата година – 1200 лв.;
р) за 18-ата година – 1300 лв.;
с) за 19-ата година – 1500 лв.;
т) за 20-ата година – 1700 лв.;
у) за издадените патенти по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели: – за 21-ата година – 2000 лв.;

– за 22-ата година – 2500 лв.;
– за 23-ата година и за всяка следваща – по 3000 лв.
17. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За възстановяване действието на патент – 450 лв.
18. За разглеждане на жалби срещу:

патент:

а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за отказ за издаване на

– за едно изобретение – 180 лв.;
– за група от две изобретения – 280 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за прекратяване на

производството по заявка за патент – 90 лв.
19. За разглеждане на искане за обявяване на недействителност на издаден патент:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) на частична недействителност – 270 лв.;

лв.

б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) на пълна недействителност – 450

20. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За разглеждане на искане за предоставяне или за прекратяване на принудителна лицензия – 180 лв.

21. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За издаване на патент с ограничен обхват – 40 лв.

22. (изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За вписване в Държавния регистър на патентите на описанието, претенциите и чертежите към патент с ограничен обхват:

а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) до 10 страници – 80 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за всяка страница след десетата – 10лв.

23. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за издаване на патент – 50 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 117 от 2002 г.) За заявка за европейски патент и европейски патент съгласно Европейската патентна конвенция (ЕПК) се събират такси за:

1. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен превод на претенции по заявка за европейски патент на български език – 45 лв.

2. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен коригиран превод на претенции по заявка за европейски патент на български език – 45 лв.

3. Извършване на кореспонденция по заявка за европейски патент съгласно ЕПК – 80 лв.

4. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен превод на издаден европейски патент на български език – 45 лв.

5. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) Публикация на превода на европейския патент на български език в Държавния регистър на европейските патенти с действие на територията на Република България:

а) до 10 страници – 80 лв.
б) за всяка страница след 10-ата по – 10 лв.
6. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.)

Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен коригиран превод на европейски патент на български език – 45 лв.

7. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) Публикация на коригиран превод на европейския патент на български език в Държавния регистър на европейските патенти с действие на територията на Република България:

а) до 10 страници – 80 лв.
б) за всяка страница след 10-ата по – 10 лв.
8. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) Поддържане действието на европейски патент с действие на територията на Република България:
а) (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 3-тата година – 40 лв.
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 4-ата година – 40 лв.
в) (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 5-ата година – 140 лв.
г) (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 6-ата година – 180 лв.
д) (изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 7-ата година – 220 лв.
е) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 8-ата година – 270 лв. ж) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за 9-ата година – 380 лв. з) за 10-ата година – 500 лв.
и) за 11-ата година – 600 лв.
к) за 12-ата година – 700 лв.
л) за 13-ата година – 800 лв.
м) за 14-ата година – 900 лв.
н) за 15-ата година – 1000 лв.
о) за 16-ата година – 1100 лв.
п) за 17-ата година – 1200 лв.

р) за 18-ата година – 1300 лв.
с) за 19-ата година – 1500 лв.
т) за 20-ата година – 1700 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За полезни модели се събират такси, както следва: 1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За заявяване – 40 лв.

2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За проверка – 180 лв.
3. За претендиране на приоритет – за всеки приоритет – по 20 лв.
4. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За проучване по искане на заявителя или на друго лице – 180 лв.
5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За експертиза на полезния модел по искане на заявителя или на друго лице – 180 лв. 6. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За регистрация на полезен модел – 80 лв.

7. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За издаване на свидетелство за регистрация – 45 лв.

8. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За вписване в Държавния регистър на полезните модели на описанието, претенциите и чертежите към свидетелството:

а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) до 10 страници – 80 лв.;

б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за всяка следваща страница след десетата – 10 лв.

9. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за регистриран полезен модел – 50 лв.

10. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За продължаване срока на регистрация на полезен модел:

а) за 5 – 7-мата година – 300 лв.;
б) за 8 – 10-ата година – 400 лв.
11. За разглеждане на жалби срещу:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за отказ за регистрация на полезен модел – 140 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за прекратяване на производството по регистрация на полезен модел – 90 лв.
12. За разглеждане на искане за заличаване на регистрацията на полезен модел:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за частично заличаване – 270 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) за пълно заличаване – 450 лв.
(4) (Нова – ДВ, бр. 117 от 2002 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на експертизния отдел по заявките за изобретения, както и таксата за подаване на заявка за полезен модел се заплащат в размер 50 на сто, ако заявителите са изобретатели, микро- и малки предприятия по Закона за малките и средните предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища или академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка.

(5) (Нова – ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За сертификати за допълнителна закрила се събират такси, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За подаване и разглеждане на заявка:
а) за издаване на сертификат – 500 лв.;
б) за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 400 лв.
2. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикации в Официалния бюлетин на заявка за сертификат на допълнителна закрила: а) съобщение за подаване на заявка – 50 лв.;

б) (отм. – ДВ, бр. 31 от 2011 г.)

в) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) съобщение за предстоящото влизане в сила на сертификата – 0 лв.;

г) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) съобщение за изтичане срока на действие на сертификата – 0 лв.

3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За издаване на сертификат за допълнителна закрила относно лекарствен продукт или средство за растителна защита – 50 лв.

4. (нова – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За издаване на удостоверение за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 50 лв.

5. (предишна т. 4, доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин за издаване на сертификата – 50 лв.

6. (отм., нова – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За публикация в Официалния бюлетин за издаване на удостоверение за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 50 лв.

7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За поддържане действието на сертификата:

а) за първата година – 2000 лв.;
б) за втората година – 2500 лв.;
в) за третата година – 3000 лв.;
г) за четвъртата година – 3500 лв.; д) за петата година – 4000 лв.;

е) (нова – ДВ, бр. 31 от 2011 г.) за започната шеста година относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 2500 лв.

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За разглеждане на жалби

срещу:

а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за отказ да се издаде сертификат – 90 лв.;

б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) решение за прекратяване на производството – 90 лв.

9. (предишна т. 8, изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За разглеждане на искане за обявяване на недействителност на сертификат – 150 лв.

10. (нова – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За образуване на производството по чл. 72л от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели във връзка с уведомление за прилагане на изключенията от защита със сертификат за допълнителна закрила – 50 лв.

11. (нова – ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) За публикация на уведомлението, подадено в производството по чл. 72л от Закона за патент и регистрацията на полезен модел, в Официалния бюлетин на Патентното ведомство – 50 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., попр. – ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.) За промишлен дизайн се събират такси за:

Такси в левове

 1. Заявяване 40
 2. Претенция за приоритет-за всеки приоритет 20
 3. Експертиза на заявка:а) за един дизайн 70 б) за всеки следващ дизайн 35 в) за комплект или за композиция 105
 4. Регистрация на дизайн 180
 5. Издаване на свидетелство за регистриран дизайн 50
 6. Публикация в Официалния бюлетин на регистриран дизайн – за 30всяко изображение
 7. Отложена публикация в Официалния бюлетин:а) за един дизайн 50 б) за всеки следващ дизайн 25 в) за комплект или композиция 90
 8. Подновяване на регистрацията:
  а) за първо подновяване 270 б) за второ подновяване 360 в) за трето подновяване 500 г) (отм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.)
 9. При подновяване на регистрацията до 6 месеца след изтичането на 250 срока за плащане, към размера по т. 8 се заплащат допълнително
 10. Разглеждане на жалби срещу решения за:
  а) прекратяване на производството 90 б) отказ на регистрация:
  – за един дизайн 180 – за всеки следващ дизайн 70 – за комплект или за композиция 230
 11. Разглеждане на искания за заличаване на регистрацията:
  а) за един дизайн 360 б) за всеки следващ дизайн 90 в) за комплект или за композиция 450(2) (Доп. – ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.)

За подаване на заявка за международна регистрация на промишлен дизайн или за дизайн на Общността се събират такси за:

Такси в левове

 1. Един дизайн 50
 2. Всеки следващ дизайн 10
 3. Комплект или композиция 50
 4. (отм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.)

Чл. 3. (Отм. – ДВ, бр. 117 от 2002 г.)