Успешна защита на търговска марка на ЕС – липса на вероятност от объркване

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO отхвърли изцяло опозиция № 3 094 752 срещу всички стоки от заявка за регистрация на европейска търговска марка № 18 039 001 (фигуративна). Нейния собственик Извор Релакс ЕООД се представлява от екипа на IPConsulting.

Опозицията се основава на регистрация на марка на ЕС № 9 407 123 и регистрация на френски търговски марки № 3 460 479 и № 96 621 529, всички за словната марка „OPTICLAIR“.

Вероятност от объркване на потребителите

Дали съществува вероятност от объркване, зависи от глобалната оценка на няколко фактора, които са взаимозависими. Тези фактори включват сходство на знаците, сходство на стоките и услугите, отличителни характеристики на по-ранната търговска марка, отличителни и доминиращи елементи на конфликтните знаци и съответните потребители.

Стоките

Стоките са насочени към широката общественост и бизнес клиенти със специфични професионални познания или опит. Степента на внимание ще бъде висока по отношение на някои от оспорваните стоки, които са със специализиран характер и могат да окажат влияние върху здравето на очите.

Знаците

защита на търговска марка

Визуално – макар да е вярно, че знаците съвпадат в буквите „OPTICL“, те не могат само поради тази причина да се считат за визуално сходни. Всъщност трябва да се има предвид, че началните букви OPTI (C) образуват неотличителна представка. Предвид това и факта, че знаците се различават по останалите си букви, с изключение на общата крайна R, знаците на всяка търговска марка са визуално сходни до ниска степен.

Звуково – броят на сричките е различен, както и техният ритъм и интонация. Следователно знаците са звуково сходни до ниска степен.

Концептуално – съвпадащият компонент „OPTI (C)“ не е достатъчен, за да се установи някаква релевантна концептуална прилика, тъй като този елемент е неотличителен и не може да посочи търговския произход на разглежданите стоки.

Заключение на EUIPO

Концептуалните различия по отношение на поне част от съответните потребители са достатъчни, за да се обезсили слабото визуално и фонетично сходство между знаците. Що се отнася до останалата част от потребителите, за която не е възможно концептуално сравнение, се счита, че разликите между знаците са ясно забележими и достатъчни, за да се изключи всяка вероятност от объркване.

Приложените доказателства водят до успешна защита на търговска марка № 18 039 001. Опозицията е необоснована и следователно трябва да бъде отхвърлена.