Отказ за регистрация на търговска марка Диклофлекс Dicloflex поради сходство с по-ранна марка на ЕС

Патентно ведомство на Република България уважи опозиция срещу регистрацията на търговска марка „Диклофлекс Dicloflex“, вх. № 153146. Опозицията е подадена от притежателя на по-ранна марка на ЕС № 011755717 „Diflex”, представляван от IPConsulting.

Опонентът е внесъл опозицията по отношение на всички заявени стоки и услуги. Предоставя множество доказателства за вероятност от объркване на потребителите поради сходство между заявената търговска марка и по-ранната марка на ЕС.

Патентно ведомство потвърждава, че е налице по-ранно право по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗМГО. Относно използването на по-ранната марка, ПВ счита, че предоставените доказателства позволяват да се заключи, че използването е действително и ефективно, позволяващо създаване и поддържане на пазарен дял в сектора.

Идентичност/сходство на стоки и услуги

Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимнозаменяеми, и др.

Услугите „търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“ от клас 35 на процесната марка са сходни на стоките „мехлеми за фармацевтични цели“ от клас 5 на по-ранната марка на ЕС.

Идентичност/сходство между знаците на конфликтните търговски марки

търговска марка

Процесната търговска марка е словна и се състои изключително от словните елементи „Диклофлекс Dicloflex“, изписани на кирилица и на латиница. По-ранната марка на ЕС е комбинирана и включва изписания на латиница словен елемент „Diflex”. Между сравняваните търговски марки е налице фонетично сходство в степен, която е по-висока от средната.

Патентно ведомство посочва, че потребителите нямат навика да анализират дадена търговска марка в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката.

Отличителността на процесната търговска марка се носи от от целостта на словния елемент „Диклофлекс Dicloflex”. В по-ранната марка доминира думата Diflex, която е отличителен елемент, тъй като не кореспондира директно с никакви характеристики на стоките, за които е предназначена.

Думата Diflex, която е единствен словен елемент в по-ранната марка на ЕС, на практика е включена изцяло в състава на процесната марка.

Вероятност за объркване на потребителите

Вероятността за объркване на потребителите включва създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на едни и същи или икономически свързани лица.

Опозиционният състав стига до извода, че в резултат на сходството между сравняваните марки и идентичността и сходството между стоките и услугите, е налице вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка на ЕС.

Въз основа на извършения анализ Опозиционният състав на ПВ отказва регистрацията на търговска марка „Диклофлекс Dicloflex“ за всички стоки от клас 5 и по-голямата част от стоките и услугите от класове 3 и 35.