Отказ за регистрация на търговска марка поради идентичност с по-ранна национална марка

След подадена опозиция от името на ВЕЛИКОВ и КОООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа регистрация на търговска марка “СОЛЕЙ SOLEI” с вх. No 137576 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени услуги от клас 35.

Опозицията се основава на по-ранна търговска марка на ЕС “Soley”, регистрирана на 30.07.2020г. и на национална марка “SOLEI”, регистрирана на 20.01.2015г.

Подадена е на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, който забранява регистрация на търговска марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка.

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки

Становището на опозиционния състав на Патентно ведомство е, че всички услуги от клас 35, посочени в заявката за регистрация на търговска марка “СОЛЕЙ SOLEI” са идентични на услугите от клас 35 на по-ранната национална марка.

Знаци на търговските марки

регистрация на търговска марка

Сравнението на марките показва, че между процесната търговска марка „СОЛЕЙ SOLEI“ и по-ранната марка „SOLEI“ е налице фонетична и смислова идентичност.

Степен на внимание на релевантните потребители

Според Съда на Европейския съюз средният потребител се счита за сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя факта, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

Заключението на Патентно ведомство е, че въпреки повисоката степен на внимание на релевантните потребители, съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната търговска марка, т.е. възможно е потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или от икономически свързани лица.

Следователно, Патентно ведомство отказва регистрация на търговска марка “СОЛЕЙ SOLEI ” на територията на Р България по отношение на всички заявени услуги в клас 35.