Търговска марка Аглика с успешна закрила в България

След подадена опозиция от името на „КАЛЛО УЪРЛД“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство частично отказа действието на търговска марка „ИГЛИКА Суха Паста” с вх. No 157321 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени стоки от клас 30.

Опозицията се основава на по-ранна търговска марка „Аглика“- регистрирана на 28.04.2016 г.

Подадена е на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО:

Чл. 12, ал. 1, т. 2

…когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.”

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки

Становището на опозиционния състав на Патентно ведомство е, че всички атакувани стоки в клас 30 са идентични и сходни на стоките и услугите, за които е регистрирана по-ранната търговска марка на опонента.

Знаци на търговските марки

търговска марка

Заключението е, че между сравняваните знаци съществува визуално, фонетично и смислово сходство – двете търговски марки съдържат сходни словни елементи „Аглика/ ИГЛИКА“ .

Степен на внимание на релевантните потребители

Според Съда на ЕС средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя факта, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

Същевременно трябва да се има предвид факта, че средният потребител не винаги има възможност за директно сравнение между марките, поради което трябва да се довери на несъвършеното изображение, запазило се в паметта му (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

В настоящия случай, стоките на конфликтните търговски марки са хранителни стоки от клас 30 на МКСУ и са предназначени за консумация от масовите крайни потребителите. Това са стоки, които се закупуват ежедневно, без предварителни консултации и потребителите проявяват от ниска до нормална степен на внимание, поради невисоките им цени.

Поради сходството на търговска марка “ИГЛИКА Суха Паста” с вх. No 157321 с по-ранната национална регистрация на марка с рег. No 93686 и идентичността и сходството на стоките и услугите им, съществува вероятност за объркване на потребителите.

Следователно, Патентно ведомство отказва регистрацията на търговската марка на територията на Р България по отношение на всички заявени стоки в клас 30.