Защита на търговска марка – регистрация на национална марка в България

търговска маркаЗащитата на търговска марка се регламентира от няколко закона и има ралзични аспекти. Първият аспект е регистрация на марката, тоест, когато бизнесът има раработен отличителен знак – да придобие права върху него чрез регитрацията му като марка.

Марката има териториален ефект – тоест защитава се държава по държава. Първата стъпка е защитата като национална търговска марка в България (ако марката се изполва предимно на тази територия).

Законът, който урежда регистрацията на марки в България е ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

Според него:

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.

Колективната марка е марка – притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица.

Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката.

За да получи регистрация една търговска марка – тя преминава експертиза за оценка на това дали марката е достатъчно отличителна и дали може да изпълнява функциите на марка.

Според закона не се регистрира:

 1. знак, който не е търговска марка по смисъла закона ;
 2.  марка, която няма отличителен характер;
 3. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
 4.  марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
 5. знак, който се състои изключително от:

а) формата, която произтича от естеството на самата стока;

б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;

в) формата, която придава значителна стойност на стоката;

 1. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 2. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
 3.  марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;
 4. марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
 5.  марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
 6. марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;
 7.  марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;
 8.  марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.

Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката.

Правото върху търговска марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Притежателят на право върху марка може да разреши използването и за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.