База данни за осиротели произведения – среща на компетентните органи

На 14 април, Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM провежда първа среща с компетентните национални органи, посветена на Базата данни за осиротели произведения и Директивата за осиротели произведения.

осиротели произведения
Компетентен национален орган е организация, определена във всяка държава-членка на ЕС и Европейската икономическа зона, която отговаря за изпращането на информация към Базата данни за осиротели произведения. На срещата участват представители на Ведомството за патенти и търговски марки на Германия, френското Министерство на културата и комуникациите, Ведомството за интелектуална собственост на Великобритания, гръцката Организация за авторски права, Министерството на правосъдието на Естония, Националната библиотека на Португалия, Националната библиотека на Норвегия и Агенцията за културното наследство на Холандия.

Основната цел на срещата е да се обсъди и съгласува прилагането на добри практики за сътрудничество с компетентните национални власти за популяризиране на Базата данни осиротели произведения на национално ниво. Предложените дейности за сътрудничество включват прояви за повишаване на осведомеността по темата, обучения, както и по-тясно сътрудничество с организациите бенефициенти, като например библиотеки, музеи, архиви и обществени медии.

Срещата се организира от OHIM в сътрудничество с Европейската комисия (Дирекция Авторско право). Част от срещата е посветена на обсъждане на въпроси, свързани с Директивата за осиротели произведения. Националните органи ще могат да споделят своите първоначални впечатления от практическото функциониране на Директивата с акцент по-специално върху националните правила и практики, отнасящи се до „щателното издирване“ и промяната на статута на осиротяло произведение.

Ведомството за европейски марки и дизайни  е отговорно за създаването и управлението на Базата данни за осиротели произведения, която предоставя единно хармонизирано място за достъп до информация за осиротелите произведения в държавите-членки на ЕС и страните от ЕИП. Базата данни стартира на 27 октомври 2014г.

Източник: Европейска обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост

The post База данни за осиротели произведения – среща на компетентните органи appeared first on CopyRights.BG.

The post База данни за осиротели произведения – среща на компетентните органи appeared first on IP Bulgaria.


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.