Европейска търговска марка FLORI е объркващо сходна на марка FLORIAN

EUIPO (European Union Intellectual Property Office): марка FLORI и марка FLORIAN са объркващо сходни

Florian е семейнo дружество, създадена в Русе, България, през 1999 г. Тя е лидер на пазара в областта на земеделието, като задоволява нуждите както на професионалните градинари, така и на любителите.

Florian, представляванo от екипът IP Consulting, подава опозиция пред Европейското ведомство по интелектуална собственост (EUIPO). Подадената опозиция е срещу всички стоки и услуги от заявка за европейска марка № 15800824 за словната марка „Floris“. Опозицията се основава на европейска марка с рег. № 11545472, фигуративна, и българска марка рег. № 80085, фигуративна марка FLORI, и двете показани по-долу:

търговска марка FLORI

Опонентът се позовава на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента за марката на ЕС. Той се отнася до вероятността от объркване. Вероятност от объркване е налице, когато съществува риск обществеността да повярва, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързано предприятие. За да се определи дали съществува такава вероятност, трябва да се направи оценка на няколко взаимозависими фактора.

„Тези фактори включват сходството на знаците, сходството на стоките и услугите, отличителния характер на по-ранната търговска марка, отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци, както и релевантните потребители.”

Направено е сравнение с българската марка. Стоките, за които са регистрирани двете марки, могат да съвпадат по своето предназначение, релевантни потребители, произход и разпространение. Главно в клас 1 на марката на опозицията и клас 35 на марката на заявителя. Освен това, когато един знак се състои от словни и фигуративни компоненти, словният компонент на знака обикновено има по-силно въздействие върху потребителя, отколкото фигуративният. Знаците са много сходни от звукова гледна точка, тъй като са с подобна дължина и гласна структура. Тъй като отличителната им черта се намира в края на знака, тя привлича вниманието на читателя в по-малка степен. Цветето в № 80085 не е от съществено значение, тъй като вниманието на потребителите към детайлите се възприема като средно.

EUIPO стига до заключението, че е налице вероятност от объркване на потребителите. Марката на заявителя е отхвърлена за стоките, за които е установено, че са идентични или сходни с тези на по-ранната марка – тези от клас 35.

Вижте услугата за ЕС – европейски патент цена.