Family Farm е описателно понятие и не води до заблуда

Гръцката комапния  AGRIFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ подават опозиция срещу регистрациятата в България  на марка “Family Farm” – комбинирана.

Българската компания – производител на хранителни продукти (фермерски) се представлява от екипа на IP Consulitng.

Опозицията се основава на по-ранна европейска марка комбинирана и съдържаща елемент – “Family Farm”.

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки

В анализа по отношение на стоките и сулугите Патентно ведомство стига до следното заключение:

Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимозаменяеми и др. (Решение Съда на Европейския съюз (СЕС), С-39/97 “Canon”, параграф 23). 

Между стоките от класове 29, 30 и 31 на двете марки е налице идентичност и по отношение на тях е изпълнено и второто кумулативно изискване в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, а именно стоките на конфликтните марки да са идентични или сходни. 

По отношение на стоките и услугите от класове 32 и 35 на атакуваната марка се установи, че не са сходни със стоките на опонента и за тях разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не може да бъде приложена, защото едно от кумулативните й изисквания не е изпълнено.

Идентичност/сходство на знаците

По отношение на сравняваните знаци – те са със следните визуализации:

търговска марка Family Farm

 

Според Патентно ведомство:

Визуално сходство. Визуално сходство се установява в словните елементи на двете марки, защото те се състоят от едни и същи думи, подредени в еднакъв ред – Family Farm, както и в цветово решение, доколкото и в двете марки са използвани по два цвята, единият от които е зеленият, а другите два –кафяво- черен/черен, са доста сходни. Фигуративните елементи се различават напълно, както и използваните шрифтове, макар че и двата са масово използвани. Следователно между знаците е налице ниска степен на визуално сходство. 

Фонетично и смислово сходство. Словните елементи на двете марки са фонетично и смислово идентични – Family Farm. Дори за потребителите, които не владеят английски език, няма да е проблем да ги произнесат като „фемили фарм“ и да си ги преведат като „фамилна ферма“, защото двете английски думи имат сходно звучене с българските си аналози. 

В обобщение на гореказаното, между сравняваните знаци е налице ниска степен на визуално сходство и фонетична и смислова идентичност, поради което е изпълнено и третото кумулативно изискване в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. 

Степен на внимание на релевантните потребители 

Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по- ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (Решение СЕС, С-39/97, „Canon”, параграф 29). Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. 

Заключение на опозиционния състав 

Доколкото не е изпълнено последното кумулативно изискване в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, то тя не следва да бъде приложена и по отношение на регистрацията на атакуваната марка за идентичните стоки от класове 29, 30 и 31 на МКСУ. 

Липсата на сходство между стоките и услугите от класове 32 и 35 на МКСУ на атакуваната марка и стоките в по-ранната марка води до извода, че разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не може да бъде приложена и по отношение на регистрацията на процесната марка за тези стоки и услуги. 

В същото време се прави заключение относно ниската степен на отличителност на елемента Family Farm, а именно:

В настоящия случай, доминиращ елемент в по-ранната марка е стилизираното изображение на селскостопанска машина/трактор, защото е по-масивно и е разположено на първо място, т.е. отгоре, върху словните елементи. Отличителността на марката също се дължи на фигуративното изображение, защото словосъчетанието Family Farm (фамилна ферма) ще се възприеме от потребителите на стоките от класове 29, 30 и 31, за които е регистрирана марката, като указание, че тези стоки са произведени в стопанство, което е фамилна собственост, респ. управлява се от членовете на една фамилия/предава се по наследство във фамилията.

При атакуваната марка също би могло да се каже, че доминиращ елемент е фигуративният – стилизирано листо, защото е по-масивно представено, за разлика от словните елементи, изписани с тънък ръкописен шрифт. И тук отличителността на знака се носи от фигуративния елемент, защото и тук словният е Family Farm (фамилна ферма), който по отношение на идентичните стоки от класове 29, 30 и 31 се възприема като указание за произход, но не указва конкретния производител, за да могат да се ориентират потребителите, а посочва, че притежателите/управителите на фермата са във фамилни връзки.

В заключение – опозицията е изцяло отхвърлена и българската марка е допусната до регистрация.

Заключението по отношение на вероятността от объркване е:

„Фигуративните елементи на двата знака създават напълно различно впечатление и следователно няма вероятност за объркване, защото визуалните различия ще дадат възможност на потребителите да разграничат марките. Няма вероятност и те да ги свържат като принадлежащи на едно и също или на икономически свързани лица, защото съвпадащите им словни елементи са описателни, а нищо във фигуративните елементи не създава възможна връзка между марките.