Марка AVALON не е сходна на марка NOVALON – решение на EUIPO

В решение началото на тази година EUIPO – европейското ведомство за интелектуална собственост, отговорно за регистрация на европейски марки и европейски дизайни, потвърди, позицията, защитавана от екипа на IP Consulting, че марките AVALON и  NOVALON не са сходни до степен, при която може да се стигне до объркване на потребителя.

Екипът на IP Consulting представлява българска компания, която от години разработва и налага марка AVALON на българския и европейския пазар. При опит за регистрация на търговската марка като Европейска марка, българската компания получава опозиция от испанско дружество, което притежава марка NOVALON.

Решението на състава по опозиции на EUIPO (европейското ведомство за интелектуална собственост, отговорно за регистрация на европейски марки и европейски дизайни) е в полза на българският производител – марките AVALON и  NOVALON не са сходни до степен, при която може да се стигне до объркване на потребителя.

Сравняваните марки имате следната визуализация:

 

Заключението при анализ за визуално, фонетично и смислово сходство на марките е:

АНАЛИЗ ЗА ВИЗУАЛНО СХОДСТВО НА МАРКИТЕ:

“Визуално марките  се различават по цялостната си структура и цветово разположение. По-конкретно, единственото сходство се крие в споделената последователност от последните пет букви „valon“, в словесните елементи „NovaloN“ и „Avalon“, които обаче са представени в различен шрифт и цветове и са предшествани от различни букви във всяка марка ( „Не“/„А“, съответно). 

От това следва, че марките са визуално сходни в ниска степен.”

АНАЛИЗ ЗА ВИЗУАЛНО ФОНЕТИЧНО НА МАРКИТЕ:

Фонетично, независимо от правилата за произношение на съответната територия, произношението на марките съвпада в звученето на буквите „валон“, присъстващи еднакво и в двата знака, като се различава в звученето на първите букви „Не“/„А“ , съответно. Що се отнася до думите „СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ” в оспорваната търговска марка, те най-вероятно няма да бъдат произнесени, тъй като са представени в доста по-малък размер и на второстепенно място в марката. Нещо повече, потребителите естествено са склонни да съкращават дългите знаци, за да ги сведат до елементи, които са по-лесни за справяне и запомняне.

Следователно, тъй като думите, които е по-вероятно да бъдат произнесени, са „NovaloN“ и „Avalon“, произношението ще бъде различно най-вече в началото и марките  се считат за сходни на слух в степен под средната.

АНАЛИЗ ЗА СМИСЛОВО СХОДСТВО НА МАРКИТЕ:

“Концептуално, част от анализираната публика ще възприеме значението на компонента „Nova“ в по-ранната марка и елементите „Aval“, „-on“ и/или „BUILDING INDUSTRY“ в оспорваната марка, както е обяснено по-горе. Друга част от обществеността ще разбере значението(ята), предадено от всяка марка. От това следва, че марките са концептуално различни.

Въпреки това, за останалата част от обществото, която няма да види никакво значение в знаците, включително по-ранната марка, нито един от знаците няма значение. Тъй като концептуално сравнение не е възможно, концептуалният аспект не влияе върху оценката на сходството на знаците.”

Вижте повече за регистрация на търговска марка патентно ведомство.