Възражения срещу френски патент

Възражения срещу патент са ефективна част от патентната стратегия.

IP Consulting предлага широк спектър от услуги, насочени към защита на изключителните права върху изобретения. Тези услуги са за територията на България, държави от Еврпейския съюз и други.
Нашият екип предоставя съдействие за предприемане на всички нужди действия с оглед оптимална защита на правата върху изобретения от всички областти на техниката. Това включа предварителни проучвания и консултации на клиентите с оглед техните бизнес планове и намерения за приложение на изобретението .
Патентните представители на IP Consulting разполагат с информация относно последните изменения в патентното законодателство. Така също и с най-актуалната практика относно патенти, не само за територията на България, но и за територията на Европейския съюз и всяка друга държава по света.
IP Consulting има удоволствието да сподели със своите клиенти следната полезна информация относно патенти във Франция и Европейския съюз.
Подаване на възражение срещу френски патенти, издадени след 1 април 2020 г., е възможно в срок от 9 месеца от датата на публикуване на съобщението за издаване на патента.
Обичайно, когато френска патентна заявка е подадена без претенция за приоритет, патентът се издава в срок от 3 години от датата на заявяване.
Повечето френски компании първо подават френска заявка за патент, която в последствие се разширява пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) като европейска патентна заявка в рамките на едногодишния срок за предявяване на конвенционен приоритет.
Френското решение по възражението се постановява в срок от 18 месеца от края на периода за възражение. този срок се изчислява 9 месеца от съобщението за издаване на патента. Като се има предвид продължителността на процедурата за издаване на патент пред ЕПВ. Напълно възможно е френското решение по възражението да бъде получено, докато съответната европейска патентна заявка е в процедура по издаване.
Възражения срещу френски патент.
Те биха могли да бъде добър тест за аргументи и документи, които ще бъдат използвани срещу съответния европейски казус. Също така за наблюдения на трети страни. Или по време на процедурата по възражение пред ЕПВ. Това е важно и че Френското патенто ведомство до голяма степен използва правилата и съдебната практика на ЕПВ.
Много трудно е да се представят нови документи пред ЕПВ след подаване на възражението срещу издаден европейски патент. Поради това е възможно по време на процедурата по възражение да липсва документ за обсъждане на изобретателската стъпка на претенциите. В хода на процедурата по възражения патентопритежателя може да ги изменя.
Възражения срещу френски патенти би могло да помогне за изграждане на по-силена позиция пред EPO за обявяване на недействителност на EP.
Екипът на IP Consulting има готовност за обсъждане на практическата реализация на горепосочената възможност.