Марката на ПИБ – YES – с успешна закрила в България

След подадена опозииця от ПИБ („Първа инвестиционна банка“ АД) чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа  действието на международна търговска марка „YES“ с рег. № 1513661 на територията на Р България. Отказът важи за всички стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 38, 41 и 42.

Решението е във връзка с опозиция, подадена от IPConsulting от името на “Първа инвестиционна банка” АД. Опзицията се основава на по-ранна търговска марка „YES“ – комбинирана с приоритет от  23.05.2012 г., регистрирана на 07.01.2013 г.

Опозицията е подадена на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, според който не се регистрира марка:

когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.”

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки

Становището на опозиционния състав на Патентно ведомство е, че всички атакувани стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 38, 41 и 42 са идентични и сходни на стоките и услугите, за които е регистрирана по-ранната търговска марка на опонента.

Знаци на търговските марки

                          По-ранна търговска марка                                                 Атакувана търговска марка

търговска марка на ПИБ

Заключението е, че между сравняваните знаци съществува визуално сходство – двете търговски марки съдържат идентичните букви „Y E S”. Както фонетично, така и смислово, по-ранната национална търговска марка и атакуваната международна търговска марка са идентични.

Степен на внимание на релевантните потребители

Според Съда на ЕС средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя факта, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

В конкретния случай, опозиционният състав на Патентно ведомство счита, че предвид естеството и предназначението на стоките и услугите, за които е установена идентичност или сходство, степента на внимание на потребителите ще бъде повишена над тази, която е характерна за средния потребител.

Поради сходството на международна марка “YES” рег.№ 1513661 с по-ранната национална регистрация на марка с рег. № 82958 и идентичността и сходството на стоките и услугите им, съществува вероятност за объркване на потребителите.

Следователно, Патентно ведомство отказва признаване действието на атакуваната междуанродна търговска марка на територията на Р България.