Търговски марки BIOGEL и TrioGel са ясно различими

Отделът за опозиции на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO реши да отхвърли опозиция № B3097997 в нейната цялост поради пълна липса на вероятност от объркване на потребителите. Италианска компания подава възражение срещу всички стоки от заявка за марка на ЕС № 18037625 Triogel (фигуративна). Заявителят е „Теразид“ ЕООД, представляван от IPConsulting. Възражението се основава на две търговски марки – регистрирана италианска марка № 302015000023763 и заявка за регистрация на марка № 302018000004755, и двете за „BIOGEL“ (словна).

В настоящия случай стоките на двете търговски марки са насочени към широката общественост. Освен това са предназначени за бизнес клиенти със специфични професионални познания.

Знаци на конфликтните търговски марки

търговски марки

Отделът по опозиции счита, че целият израз „BIOGEL“ от по-ранния знак ще бъде разбран от обществеността като означаване на „биологичен / екологичен гел“. Знакът на оспорваната търговска марка „TrioGel“ ще се разбира като „гел с троен ефект“. Съвпадащият словесен елемент „GEL“ и при двата знака е описателен за формата на стоката и следователно е неотличителен.

По-ранният знак е изцяло словен. Оспореният знак на заявката за марка на ЕС е фигуративен. Знаците на конфликтните търговски марки са визуално сходни в най-добрия случай в ниска степен.

Съвпадащият компонент „GEL“ не е отличителен. Не може да посочи произхода на стоките, обществеността ще се съсредоточи върху първия компонент „BIO“ и съответно „TRIO“. Те имат ясни и различни значения. Освен това понятията са ясно различими, като в този случай съответният потребител може лесно да различи знаците.

Заключение на Отдела по опозиции на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)

Средната до висока степен на внимание на съответните потребители и ясните различни значения на началото на търговските марки водят до заключението, че няма вероятност от объркване. Следователно опозицията срещу заявка за марка на ЕС № 18037625 Triogel трябва да бъде отхвърлена.