Марка SONOKO е сходна на марка SUNOKO – решение на EUIPO

Сръбското търговско дружество Sunoko.o.o подаде опозиция срещу всички стоки на заявка за марка на Европейския съюз № 18091313 (Sonoko, фигуративна).

Опозицията се основава на международна регистрация на търговска марка, № 1139685.

Опонентът, представляван от IP Consulting Ltd., се позовава на член 8, параграф 1, буква б) от EUTMR.

SUNOKO, европейска марка

Констатации

Визуално и фонетично знаците на марката съвпадат в поредицата от букви „S*NOKO“. Като се има предвид оценката за степента на отличителност на елементите на знака, същите са визуално и фонетично сходни в над средната степен.

Отличителният характер на по-ранната международна марка е един от факторите, които трябва да се взема предвид при общата оценка на вероятността от объркване на потребителите. Според отдела по споровете на EUIPO отличителният характер на по-ранната марка трябва да се разглежда като нормален.

Установено е, че стоките и услугите от заявка за европейска марка № 18091313 (Sonoko) и по-ранната международна търговска марка (Sunoko) са частично идентични и частично сходни в различна степен. Те са насочени към обикновените потребители. Степента на обърнато внимание е средна.

Отделът по споровете счита, че разликите между заявката за марка на Европейския съюз и по-ранната марка очевидно не са достатъчни, за да надделеят над приликите между тях. Следователно потребителите, когато срещнат знаците във връзка с идентични или поне сходни стоки, вероятно ще помислят, че те идват от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

Информирайте се за регистрация на патент и техните цени, както и за проверка на търговска марка.