Промени в Наръчника за Практика по търговски марки – описателни фигуративни елементи

Вземайки предвид, чл. 7(1)(c) CTMR (описателност), КС Absolute Grounds са добавили нова част към Наръчника за абсолютни основания, която е насочена към експертизата на описателни фигуративни марки, които се състоят изключително от основна естествена форма, която не се различава значително от дадено реалистично изображение и служи за посочване на вида или предназначението на стоките или […]

търговски маркиВземайки предвид, чл. 7(1)(c) CTMR (описателност), КС Absolute Grounds са добавили нова част към Наръчника за абсолютни основания, която е насочена към експертизата на описателни фигуративни търговски марки, които се състоят изключително от основна естествена форма, която не се различава значително от дадено реалистично изображение и служи за посочване на вида или предназначението на стоките или услугите.

Наръчникът се позовава на решения на Европейския съд по две дела, свързани с фигуративни търговски марки, изобразяващи животни, които служат за посочване на вида животно, за което са предназначени съответните стоки. Според новата практика, когато дадена фигуративна търговска марка се състои изключително от основна естествена форма, която не е значително различна от реалистично изображение, служещо за посочване на типа или предназначението на стоките или услугите, тя трябва да бъде оспорена по силата на член 7(1)(c) CTMR като описателна за характеристика на стоки или услуги. Освен това, Наръчникът предлага някои примери за фигуративни търговски марки, които са били регистрирани, тъй като са счетени за стилизирани в достатъчна степен, за да се различават значително от реалистично изображение, служещо за посочване на типа или предназначението на стоките или услугите

Източник: OHIM

Вижте повече за: