Описателност – Имена на сортове растения

Приета е нова част от Наръчника за абсолютни основания, който се занимава подробно с разглеждането на заявления за регистрация на европейски марки (марки на Общността), по отношение на чл. 7 (1)(c) и/или (d) CTMR, разпоредбите, занимаващи се с описателност и генеричност, във връзка със специфичния въпрос, свързан с имената на сортовете растения. Досега, Наръчникът не […]

Приета е нова част от Наръчника за абсолютни основания, който се занимава подробно с разглеждането на заявления за регистрация на европейски марки (марки на Общността), по отношение на чл. 7 (1)(c) и/или (d) CTMR, разпоредбите, занимаващи се с описателност и генеричност, във връзка със специфичния въпрос, свързан с имената на сортове растения.

Досега, Наръчникът не съдържаше отделна част относно това как да се извършва разглеждането на заявка за марка на Общността, която съвпада с името на даден сорт растение. Досега, при такива случаи се прилагаха общите правила за описателни и/или генерични търговски марки.

Вече е решено да бъде изменен Наръчника за разглеждане на заявления, за да бъде този въпрос изрично и недвусмислено изяснен с оглед увеличаване осведомеността на експертите (и потребителите) по тази тема.

Съответно, тази нова част на Наръчника обяснява, че заявления за регистрация на европейски марки, които се състоят единствено от име на сорт растение, трябва да бъдат оспорени по чл. 7(1)(c) CTMR въз основа на факта, че търговската марка е описателна по отношение вида на стоката. Казва се също и че, ако наличните доказателства показват, че въпросното име на сорт растение е станало обичайно в сферата на търговията в рамките на Европейския съюз, то тогава търговската марка също трябва да бъде оспорена по силата на чл.7(1)(d) CTMR въз основа на факта, че е генерична.

Експертите, разчитайки както винаги на резултати от, наред с други, търсене в интернет и специализираната литература, ще имат и възможността да се консултират с базата данни с имена на сортове растения на CPVO, което ще им позволи да определят дали дадено име на сорт растение, независимо дали се използва в търговията или не, вече е било въведено в регистъра на CPVO като наименование на сорта растение и следователно трябва да бъде оспорено, ако се заяви като европейска марка.

Трябва да се отбележи, че това е в съответствие с установеното в европейската Наредба за правна закрила на сортовете растения, която, докато предоставя изключителни права в търговското използване на сорта растение като такъв, изрични декларира, че такива права не позволяват възпрепятстването на свободното използване на името на сорта растение от трети страни, когато това име съвпада с наименованието на сорта, както е регистриран в базата данни на CPVO.

Източник: OHIM

Вижте още: