Отказ за регистрация на търговска марка поради поради идентичност на отличителен елемент

регистрация на търговска маркаПатентно ведомство на Република България постанови частичен отказ за регистрация на търговска марка „Dandelion”, вх. No 155243/30.05.2019 г. Решението е във връзка с опозиция, подадена от IPConsulting, с която успешно са защитени интересите на австралийския винопроизводител Dandelion Vineyards Pty Ltd.

Опозицията срещу регистрация на търговска марка „Dandelion” е подадена на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) (отм.) (съотв. на чл. 52, ал. 1, т. 1от ЗМГО–нов), във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Dandelion Vineyards Pty Ltd. са притежател на по-ранна международна търговска марка No 1111277 „DANDELION VINEYARDS“, с действие на територията на ЕС, регистрирана на 12.01.2012г., с приоритет от 31.08.2011г., за стоки от клас 33.

Предоставените от IPConsulting материали, показват категорично, че през 5-годишния период, предшестващ заявяването на атакуваната търговска марка, по-ранната марка „DANDELION VINEYARDS“ е била използвана редовно за означаване на стоката „вино“. Доказателствата показват и че опонентът е използвал марката във вид, който не се различава от регистрирания.

Идентичност/сходство на стоките

Стоките в процесната марка „алкохолни напитки [с изключение на бира]; алкохолни напитки, съдържащи плодове; вино,крушово вино, спиртни напитки“ са идентични на стоката „вино“, за която е регистрирана по-ранната търговска марка. Стоките „вино“са назовани с идентични термини в двете марки. По-голямата част от останалите стоки на процесната търговска марка са сходни във висока степен на стоката „вино“, защото имат същото съвпадащо естество.

Сравнение на знаците на търговските марки

търговски марки

Сравняваните знаци са визуално и фонетично сходни, защото съдържат идентичен словен елемент „DANDELION“. Звученето на марките е силно сходно, защото по-ранната търговска марка започва със словен елемент, идентичен на единствения словен елемент в по-късната. Конфликтните знаци са и смислово сходни във висока степен.

Вероятност от объркване на потребителите

Вероятността за объркване на потребителите включва възможност за свързване с по-ранна търговска марка и създава погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите. В случая са налице три от изискванията на ЗМГО, а именно – по-ранна търговска марка, сходство между знаците и идентичност и сходство между стоките.

Опозиционният състав на БПВ смята, че съществува вероятност за пряко объркване на потребителите, тоест възможност да повярват, че заявената търговска марка всъщност е по-ранната такава или нейна разновидност.