Търговска марка – вписване на промени в адреса и името / формата на притежателя

маркаТърговската марка или марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Изискването към знака, за да може да бъде регистриран  е той да може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията.

Такива знаци  (марки) могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Съгласно Закона за търговските марки и географските означения – марката като вид е търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

Каквато и марка да притежавате – при заявяване / регистрация в България, тя се вписва в държавния регистър на марките.

Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство. В Държавния регистър на марките се съдържат следните данни за заявки и регистрации на марки:
1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
2. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз – номер и дата на подаване на преобразуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
3. данни, че заявката е резултат от трансформиране на международна регистрация на марка – номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
4. вид и тип на марката;
5. представяне на марката;
6. описание на марката;
7. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
8. данни за претендирано старшинство;
9. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номерът на класа съгласно Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. с нейните изменения и допълнения (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 6 от 2001 г.) (ДВ, бр. 64 от 2001 г.), наричана по-нататък „МКСУ“;
10. ограничаване на списъка на стоките и/или услугите;
11. данни за оттегляне на заявката, за прекратяване на производството по заявката или за отказ;
12. данни за разделяне на заявката;
13. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;
14. регистров номер и дата на регистрация;
15. данни, че марката е регистрирана в резултат на доказана придобита отличителност за част или за всички стоки или услуги от МКСУ, за които е била заявена;
16. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
17. срок на действие на регистрацията;
18. незащитими елементи;
19. защитени цветове;
20. име и адрес на заявителя, съответно на притежателя, на марката;
21. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
22. дата и номер на международната регистрация на национална марка;
23. подновяване на регистрацията на марка;
24. прекратяване действието на регистрацията на марка;
25. данни за подадена опозиция – дата на подаване, име и адрес на лицето, подало опозицията, решение по опозицията;
26. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, искател, решение;
27. отмяна на регистрацията на марка и датата, от която поражда действие;
28. заличаване на регистрацията на марка;
29. правила за използване на колективна или сертификатна марка, както и настъпилите в тях промени;
30. данни за заместване на регистрацията на марка с международна регистрация;
31. други данни – промяна на името и/или адреса на заявителя, съответно на притежателя на марката, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение, особен залог, несъстоятелност;
32. актуален статус на марката.

Информацията, която е вписана в държавния регистър реално дефинира и определя правния ѝ актуален статус. Това е информацията, която ще се приеме за релевантна във всяка една процедура, свързана с марката – административно, съдебно  производство или разпоредителна сделка.

Законът за марките и географските означения императивно вменява на притежателя на марката задължението да предоставя на Патентно ведомство актуална информация относно данните, свързани с марката, които засягат притежателя ѝ, а именно: точно име на притежателя, актуална правна форма (при марки, притежавани от юридически лица), адрес на седалището на притежателя (юридически лица)  или адрес по лична карта (физически лица).

Съгласно чл. 66 от Закона за марките и географските означения:

(1) Заявителят, съответно притежателят, на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в едномесечен срок от извършването ѝ.
(2) Промяната се вписва в Държавния регистър на марките по искане на заявителя, съответно притежателя, на марката.

Тоест – до един месец след като настъпи промяна в името, адреса или правната форма (при юридически лица) на притежателя на една регистрирана марка или заявка – Патентно ведомство следва да бъде уведомено и да се инициира процедура по вписване на промяната в държавния регистър.

Задължението е свързано с прилагането на чл. 3 от същия член, която посочва, че:

“Всички документи, за които заявителят, съответно притежателят, на марка трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър на марките.”

Ако сте притежател на марка и смените адреса си, Патентно ведомство ще изпраща всички документи, за които трябва да бъдете уведомен само на адреса, вписан в държавния регистър, независимо дали ще ги получите или не.

Това е изключително важно, тъй като производствата пред Патентно ведомство са обвързани със срокове, които са 3-дневни, 7 – дневни, 14-дневни, 1, 2 или 3 месеца. При изтичане на тези срокове – губите правата за упражняване на действия, от които може да зависи валидността на притежаваната от вас марка или успешната регистрация на подадената заявка.

Законът за марките посочва, че Патентно ведомство следва да бъде ”уведомено” за подобни промени. Уведомяването се извършва като се инициира процедура по вписване на промените. Производството се образува при депозирано редовно искане за вписване, съпътстващо с необходимите доказателства за извършената промяна и заплащане на държавна такса.

Съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – за искане за вписване на промени в името и/или адреса на заявителя, съответно притежателя/ползвателя се заплаща такса в размер на 50 лева.

Според Закона за марките и географските означения за всяко подадено искане се проверява дали е платена държавна такса и дали са представени доказателства за настъпване на заявените за вписване обстоятелства.

Когато в хода на разглеждане на искането се констатират нередовности, на лицето, подало искането, се изпраща уведомление, с което му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по разглеждане на искането се прекратява (заплатената такса не се възстановява).

В заключение: притежателите на марки следва да се грижат за правата си като подават навременно информация за промени, настъпили в адреса и/или името си. От това може да зависи запазването на правата върху марките им или успешната им регистрация.