Търговска марка DELICIA vrs. DELICIA – сходни, но за различни стоки

Образувано производство за разглеждане на жалба от JARABES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., с адрес: Benito Juarez No. 124, COL. LAS BAJADAS, VERACRUZ, VER. Veracuz 91697, Мексико, срещу решение от 27.04.2021 г. на състав по опозиция срещу признаване на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка „Delicia” с рег. No 1 482 680. 

Правно основание на жалбата чл. чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Дружеството-опонент, чрез упълномощения си представител по индустриална собственост, оспорва решение от 27.04.2021 г. на състава по опозиция , в частта му, с която е оставена без уважение опозицията за стоките от клас 30 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). 

Сравнение на стоките

В настоящия случай се оспорва заключението на опозиционния състав относно липсата на сходство между стоките на по-ранната марка от клас 30 „ароматизатори за напитки” и клас 32 „сиропи за приготвяне на напитки; препарати за приготвяне на напитки”, от една страна и стоките на атакуваната марка, за които е оставена без уважение опозицията от същия клас. 

Обособяват се няколко групи: 

  • Стоки, за които жалбоподателят твърди, че се използват при производството на хранителни продукти, като се прибавят към суровините в процеса на производство: Изводът на опозиционния състав, че не са сходни на стоките, на които се основава опозицията следва да бъде потвърден, защото стоките от тази група имат различно предназначение.
  • Различни видове подправки, овкусители за храна и сосове: Това, че стоките са предназначени за един и същи кръг потребители не води автоматично до заключението, че са сходни. Сравняваните стоки не са нито допълващи, нито конкуриращи се помежду си. 
  • Изходни продукти за приготвяне на хранителни продукти: Според опозиционния състав дори и за средния потрбител е ясно, че сравняваните стоки и съставките, и технологията на производството на тези стоки е различно. И по отношение на тези стоки липсва сходство.

Знаците

Процесната марка е черно-бяла и се състои от словния елемент „Delicia“, изписан на латиница с близък до стандартния шрифт и подчертана с удебелена линия. Пред първата ѝ буква „D“ е поставена вертикална заоблена линия, като съвкупността от двете наподобява стилизирано изображение на сърце или листо. По-ранната марка е комбинирана и включва също словният елемент „Delicia“, изписан на латиница с близък до стандартния шрифт, но в масленозелен цвят и с жълт контур на буквите. Под този словен елемент е разположена композиция, която включва изображението на малко момче със сламка в уста, седнало върху стилизирана зелено- черна пирамида, на фона на червен кръг. 

Марката, за която се търси закрила чрез международната регистрация, няма доминиращ елемент, тъй като се състои от една дума, а фигуративният елемент, наподобяващ изображението на сърце или листо, има предимно декоративна функция. Отличителността на знака се дължи на словния му елемент. 

В по-ранната марка също не може да се определи доминиращ елемент, доколкото всички фигуративни елементи заемат сравнително еднакво пространство от изображението на марката. Отличителният елемент е словният елемент „DELICIA“. 

При наличието на общ отличителен елемент в двете сравнявани марки, макар и с различна композиция, цвят и орнаментика на фигуративните елементи, опозиционния състав приема, че марките са визуално сходни в средна степен, но фонетично и смислово са идентични. 

Вероятност от объркване

Преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка. 

В настоящият случай обаче не може да бъде установена вероятност от объркване на потребителите, тъй като не е изпълнено условието за идентичност или сходство на сравняваните стоки. 

Заключение

Председателят на Патентното ведомство на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО оставя без уважение жалбасрещу решение от 27.04.2021 г., в частта му, с която е оставена без уважение опозицията срещу признаване действието на международната регистрация на марката с No 1 482 680 “DELICIA“, комбинирана, за част от стоките от клас 30, като неоснователна.