Търговска марка DELICIA vrs. DELICIA – сходни, но за различни стоки

Образувано производство за разглеждане на жалба от JARABES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., с адрес: Benito Juarez No. 124, COL. LAS BAJADAS, VERACRUZ, VER. Veracuz 91697, Мексико. Тя е срещу решение от 27.04.2021 г. на състав по опозиция срещу признаване на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка „Delicia” с рег. No 1 482 680. 

Правно основание на жалбата чл. чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Дружеството-опонент, чрез упълномощения си представител по индустриална собственост, оспорва решение от 27.04.2021 г. на състава по опозиция , в частта му, с която е оставена без уважение опозицията за стоките от клас 30 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). 

Сравнение на стоките

В настоящия случай се оспорва заключението на опозиционния състав относно липсата на сходство между стоките на по-ранната марка от клас 30 „ароматизатори за напитки” и клас 32 „сиропи за приготвяне на напитки; препарати за приготвяне на напитки”, от една страна и стоките на атакуваната марка, за които е оставена без уважение опозицията от същия клас. 

Обособяват се няколко групи: 

  • Стоки, за които жалбоподателят твърди, че се използват при производството на хранителни продукти, като се прибавят към суровините в процеса на производство: Изводът на опозиционния състав, че не са сходни на стоките, на които се основава опозицията следва да бъде потвърден, защото стоките от тази група имат различно предназначение.
  • Различни видове подправки, овкусители за храна и сосове: Това, че стоките са предназначени за един и същи кръг потребители не води автоматично до заключението, че са сходни. Сравняваните стоки не са нито допълващи, нито конкуриращи се помежду си. 
  • Изходни продукти за приготвяне на хранителни продукти: Според опозиционния състав дори и за средния потрбител е ясно, че сравняваните стоки и съставките, и технологията на производството на тези стоки е различно. И по отношение на тези стоки липсва сходство.

Знаците

марка DELICIA

Процесната марка е черно-бяла и се състои от словния елемент „Delicia“. Изписан е на латиница с близък до стандартния шрифт и подчертана с удебелена линия. Пред първата ѝ буква „D“ е поставена вертикална заоблена линия, като съвкупността от двете наподобява стилизирано изображение на сърце или листо. По-ранната марка е комбинирана и включва също словният елемент „Delicia“, изписан на латиница с близък до стандартния шрифт, но в масленозелен цвят и с жълт контур на буквите. Под този словен елемент е разположена композиция, която включва изображението на малко момче със сламка в уста, седнало върху стилизирана зелено- черна пирамида, на фона на червен кръг. 

Марката, за която се търси закрила чрез международната регистрация, няма доминиращ елемент. Състои се от една дума, а фигуративният елемент, наподобяващ изображението на сърце или листо, има предимно декоративна функция. Отличителността на знака се дължи на словния му елемент. 

В по-ранната марка също не може да се определи доминиращ елемент, доколкото всички фигуративни елементи заемат сравнително еднакво пространство от изображението на марката. Отличителният елемент е словният елемент „DELICIA“. 

При наличието на общ отличителен елемент в двете сравнявани марки, макар и с различна композиция, цвят и орнаментика на фигуративните елементи, опозиционния състав приема, че марките са визуално сходни в средна степен, но фонетично и смислово са идентични. 

Вероятност от объркване

Преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител. Той е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка. 

В настоящият случай обаче не може да бъде установена вероятност от объркване на потребителите, тъй като не е изпълнено условието за идентичност или сходство на сравняваните стоки. 

Заключение

Председателят на Патентното ведомство на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО оставя без уважение жалбасрещу решение от 27.04.2021 г., в частта му, с която е оставена без уважение опозицията срещу признаване действието на международната регистрация на марката с No 1 482 680 “DELICIA“, комбинирана, за част от стоките от клас 30, като неоснователна.