Промени в практиката на OHIM – преобразуване на търговски марки

Насоките за Преобразуване за последен път са актуализирани през 2004г. Както и с други части на Насоките все пак, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се стреми практиката в тази област да бъде актуална чрез регулярното преразглеждане на Наръчника за практика в сферата на търговските марки. Следователно, в практиката не е имало промени след […]

промениНасоките за Преобразуване за последен път са актуализирани през 2004г. Както и с други части на Насоките все пак, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се стреми практиката в тази област да бъде актуална чрез регулярното преразглеждане на Наръчника за практика в сферата на търговските марки. Следователно, в практиката не е имало промени след последната версия на Наръчника от октомври 2012г.

В този раздел на насоките се обяснява подробно точната процедура за заявяване за преобразуване на търговска марка на Общността или търговска марка с международна регистрация, посочваща ЕС в национални заявки или регистрации. Започва се с изясняване на самата концепция и кога преобразуването е възможно за европейска марка и кога за международна. Изчерпателно са изложени двете възможни основания за отказ за преобразуване: (1) когато марката е била отменена поради неизползване и (2) когато решението на Ведомството за европейски марки и дизайни изрично постановява, че конкретно основание за отказ е приложимо по отношение на конкретна страна членка. След това се обяснява точната процедура пред Ведомството, от подаване на заявление до публикацията и препредаването към посочените ведомства, и завършва с изясняване на ефектите от преобразуването: т.e. крайната национална заявка/регистрация на търговска марка ще запази датата на подаване и (ако е приложимо) датата на приоритет на европейската марка, както и всякакво старшинство на по-ранна търговска марка с действие в тази държава.

Промени

Промените след последното издание на Наръчника служат най-вече, за да направят последващите процедури логични и да изяснят допълнително определени аспекти, по-конкретно във връзка с международните регистрации. Включена е и препратка към Наръчника по въпросите на разширението, където е обяснен ефекта на разширяването върху заявленията за преобразуване, т.e. че датата на заявяване на преобразуваната марка ще бъде датата на приемане, дори ако датата на заявяване на марката на Общността е по-ранна от датата на приемане.

Източник: OHIM