ОТХВЪРЛЕН СЪДЕБЕН ИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХОДНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Ищецът търси закрила за фигуративната търговска марка, представена по-долу като марка на Общността за стоки от класове 1 и 16. Подадената опозиция се основава на търговски марки ‘SUPERGLUE’, регистрирани в Бенелюкс за адхезивни препарати. В следствие на опозицията, заявлението за европейска марка е отхвърлено за ‘лепила’ в класове 1 и 16, съгласно чл. 8(1)(b) от […]

сходни търговски маркиИщецът търси закрила за фигуративната търговска марка, представена по-долу като марка на Общността за стоки от класове 1 и 16. Подадената опозиция се основава на търговски марки ‘SUPERGLUE’, регистрирани в Бенелюкс за адхезивни препарати. В следствие на опозицията, заявлението за европейска марка е отхвърлено за ‘лепила’ в класове 1 и 16, съгласно чл. 8(1)(b) от Наредбата за търговски марки на Общността.

Апелативният борд е счел по-ранната марка за описателна по отношение на защитените стоки, но е потвърдил вероятността за объркване по отношение на тези стоки, въпреки ограничената отличителност на марката. Заявителят на европейската марка е завел дело в Общия съд (GC), с твърдението, че е налице нарушение на чл. 8(1)(b) от Наредбата за търговски марки на Общността.

Съдът e потвърдил заключенията относно вероятността от объркване и наличие на сходни търговски марки. Що се отнася до допустимостта, искът е допустим, дори и Ведомството за европейски марки и дизайни да не е посочено като ответник. Съгласно чл. 44(1) GCRP, всеки иск трябва да съдържа името на ответника, но според съдебната практика, достатъчно е, ако това може да се изведе от съдържанието, напр. ако са посочени оспореното решение и органа, който го е издал. Ищецът е заявил ясно, че оспорва решение на Апелативния борд на Ведомството (пар. 18-21).

По същество, Апелативният борд не е нарушил закона, като е постановил, че по-ранната марка е описателна за съответните стоки, а в същото време е решил, че съществува вероятност от объркване. Ведомството за европейски марки и дизайни и Съдът трябва да оценят отличителния характер на по-ранната марка. Според решение от 24 май 2012г., Дело C-196/11P, Formula One Licensing BV / OHIM, едновременното съществуване на системата за марки на Общността и национални системи за търговски марки, не позволява да се направи заключението, че по-ранна национална търговска марка не е отличителна (пар. 42-44).

Въпреки заявеното становище, че по-ранната търговска марка е описателна, на Апелативния борд е позволено да реши, че тя има отличителен характер, в достатъчна степен, за да изпълнява функцията на търговска марка (пар. 47).

Налице са сходни търговски марки, тъй като наците са визуално и фонетично подобни, тъй като доминиращия елемент в заявената европейска марка съвпада с по-ранната марка (пар. 52-53, 57). Апелативният борд е бил прав да заключи, че марките са концептуално идентични за частта от потребителите, която разбира значението на ‘super glue’ (пар. 59).

Източник: OHIM