Световен ден на интелектуалната собственост

Една от целите на ежегодното му отбелязване на 26 април е повишаване на осведомеността на обществото по въпросите на интелектуалната собственост.

 Защо това е важно?

Събитието – Световен ден на интелектуалната собственост, е създадено от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за да се повишава осведомеността относно патентите, авторското право, търговските марки и дизайни. Привлича интереса и вниманието на обществеността. Дава повод да се отпразнува творчеството и приноса на творците и иноваторите за развитието на икономиките и обществата по целия свят.

Световен ден на интелектуалната собственост – 26 април

Празникът насочва вниманието и към проблемите на авторското право. Широко разпространеното познаване на тези проблеми помага да се осигурят по-бързи решения.

Защитата на интелектуалната собственост прави нещата справедливи, като поддържа създателите. Правилата за интелектуална собственост помагат на създателите да получат така необходимата подкрепа. Това насърчава повече хора да бъдат иновативни. Ще се съгласим, че иновациите са това, което ни кара да вървим към ново и по-напреднало бъдеще.

Регламентите за интелектуална собственост затрудняват измамите с нея. Това помага да се защити работа на всички творци, изобретатели, художници, музиканти, инженери, медици, IT специалисти и всички иноватори и създатели.

Тази година СОИС посветиха празника – Световен ден на интелектуалната собственост, на Жените иноватори под надслов – „Жените и интелектуалната собственост: ускоряване на иновациите и творчеството“

Цел на инициативата е в с най-бързи темпове дамите да повишат дейното си участие в сферата на интелектуалната собственост. Така неравенството между половете, което е огромно към момента, да бъде преодоляно. СОИС съзират неизползвания потенциал и подкрепяйки дамите, вярват в значимият им принос за световното развитие и благоденствие.