Европа все по-силна при заявяването на патенти

Европа все по-силна при заявяването на патентиЕвропа все по-силна при заявяването на патенти. Подадените през 2014г в Европейското патентно ведомство заявления за регистрация на патент са с 3.1% повече отколкото през предходната година – 274 000 (266 000 през 2013г.).

Сред старните членки на ЕПВ Холандия, Франция и Великобритания показват значителен растеж, някои държави като Германия и Швеция остават стабилни, докато подадените заявления от страни като Финландия, Швейцария и Испания, намаляват. Броят на подадените заявки за регистрация от Китай и САЩ расте. За разлика от тях, през 2-14г от Япония са подадени по-малко заявления. Броят на издадените от Европейското патентно ведомство патенти е 64 600.

„Търсенето на патентна закрила в Европа непрекъснато се разраства и има покачване за петата поредна година“ казва Президента на ЕПВ, Беноа Батистели. „Европа продължава да укрепва своята ключова роля като световен център на технологиите и иновациите за нарастващ брой компании от цял свят. Увеличението на заявките за патенти, произлизащи от Европа, подчертава значимостта на отраслите с интензивна патентна активност, като солидна основа за европейската икономика на знанието: те подпомагат конкурентоспособността на Европа, икономическия растеж и заетостта.“

Източник: ЕПВ


IPConsulting® е специализирана в защита на правата на индустриална собственост, авторски и сродни права, както и защита срещу нарушения на интелектуалната собственост (марки, дизайни, патенти), защита на потребителите и защита от нелоялна конкуренция.

Експертите на агенцията имат богат опит в защитата срещу нелоялна конкуренция и представителство пред Комисията по Защита на конкуренцията.

Екипа работи с Агенция Митници по прилагането на мерки за граничен контрол.

Консултантската агенция работи активно и в областта на фармацевтичното законодателство.


Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент след експертиза от Патентно Ведомство. Издадените патенти удостоверяват изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.