Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting® е създадена през 2001 година, за да отговори на нуждите на българския бизнес от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост – марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права.

   

  IPConsulting® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред Европейското ведомство по интелектуална собственост – EUIPO (Европейски марки и Европейски дизайн).

   

  IPConsulting® предлага на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция, както и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка, Китай, Япония, Русия, Близкия Изток, Австралия и много други.

   

  ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  и ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Plamen Borissov
  Plamen Borissov

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Услуги
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  Европейска марка

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.
  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  Дизайн на Oбщността

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Виж още
  Патент

  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение патент; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание на патент, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание на патент, представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност на патент; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  Търговски марки

  IP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство,документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила; проучвания; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Виж още
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост ( търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

  Виж още
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  Проучвания

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по- ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучване на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В тази рубрика споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост


  Както всяка година, така и тази, националният портал за интелектуална собственост Ай Пи България всяка година приема Вашите номинации за изтъкнати личности, които с работата си допринасят за развитието на сферата интелектуална собственост в България. С интерес очакваме вашите предложения на адрес: office@ipbulgaria.com и editor@ip4all.com.

  Наградата е учредена през 2006 година с целта да се отдаде дължимото признание на хора с активна позиция и изявено отношение към проблемите на интелектуалната собственост, които дейно се ангажират с мисията да издигнат мястото и ролята на интелектуалния труд в обществото.

  Носители на наградата могат да бъдат изобретатели, преподаватели, юристи, културни дейци, представители по индустриална собственост, както и бизнесмени, институции и компании, които чрез своята дейност съдействат и помагат за израстването на интелектуалната сфера и увеличаването на нейното влияние и значение в ежедневието.

  По традиция обявяването на носителя на престижния приз ще съвпадне с отбелязването на световния ден на интелектуалната собственост, който се чества всяка година на 26 април.

  относно

  позицията на Съвета относно приемането на директива на Европейския
  парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

  (текст от значение за ЕИП)

  1. Контекст

  Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета 27 март 2013 г.

  (документ COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD):

  Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

  Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

  Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

  Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

  2. Цел на предложението на Комисията

  Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (предложение за преработен текст) (COM(2013)) 0162 final – 2013/0089 (COD)), с което се преработва съответстващата Директива 2008/95/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (предложение за преработка на директивата) и на паралелното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, разглеждани като един пакет документи, имат обща основна цел, която е да се стимулират иновациите и икономическият растеж чрез подобряване на достъпността на системите на марките в цяла Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

  По-конкретно, с предложението за преработка на директивата се цели:

  • осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби на Директива 2008/95 посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби с цел да се вземе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, повишаване на правната сигурност и изясняване на правата, свързани с марките, от гледна точка на техния обхват и ограничения;
  • постигане на по-пълно сближаване на националното законодателство в областта на марките с оглед на по-голямата му съгласуваност със системата на марки на ЕС;
  • улесняване на сътрудничеството между националните ведомства на държавите членки и СХВП чрез въвеждането на правно основание за това сътрудничество с оглед насърчаване сближаването на практиките и разработването на общи инструменти.

  3  Коментари относно позицията на Съвета

  • Общи бележки

  Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързо окончателното приемане на текста на второ четене. От гледна точка на Комисията постигнатият компромис е приемлив и може да бъде подкрепен.

  • Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

  3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

  Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени от Европейския парламент, като напр. премахването на задължението националните служби на държавите членки да разглеждат абсолютни основания за отказ във всички национални юрисдикции и на всички езици на Съюза, и заличаването на разпоредбата с насоки кога използването на марка от трета страна не трябва да се смята за съответстващо на честните практики. Всички посочени изменения могат да бъдат одобрени от Комисията, тъй като са разумни.

  Съветът също така одобри заличаването на предложеното ограничение на т. нар. правило за „двойна идентичност“ – регулаторна защита срещу използването еднакви марки за обозначаване на еднакви стоки или услуги – до случаи, в които се засяга първоначалната функция на марката. Това предложение може да бъде прието от Комисията.

  Съветът също така прие запазването на възможността държавите членки да разглеждат по своя собствена инициатива относителните основания за отказ, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Комисията изразява съжалението си, че е пропуснат случаят да се премахне тази възможност с цел да се осигури равнопоставеност на стопанските субекти в Съюза. Комисията обаче може да приеме това изменение като част от пакета документи, като се отдаде дължимото внимание на спазването на правните традиции в държавите членки.

  Съветът освен това прие измененията, въведени от Европейския парламент, с които се разрешава на основание на по-ранни права да се подаде искане за възражение и отмяна или обявяване на недействителност, което да е насочено срещу някои стоки или услуги

  или срещу всички стоки и услуги, за които се подава заявление или които се регистрират. Този аспект не фигурираше в първоначалното предложение на Съвета, но може да бъде изцяло приет, тъй като с него системата на марки ще стане по-ефикасна.

  3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

  Съветът поддържаше становището, че изменението, поискано от Европейския парламент, за ограничаване на обхвата на предложената нова разпоредба за вноса на малки пратки с цел ограничаване на фалшифицирането на стоки предполага неподходящо ограничаване на вече съществуващи права, предоставени от марка. Поради това бе решено да се заличи предложената разпоредба, тъй като с оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз тя вече не е необходима. Това заличаване се подкрепя от Комисията.

  Съветът не е съгласен да въвежда нови ограничения на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Съветът прие обаче вмъкването в съответното съображение относно препродажбата на оригинални стоки на пояснение във връзка с използването на марките за целите на творческата изява и необходимостта от прилагане на директивата по начин, който гарантира пълно спазване на основните права и свободи. Това може да бъде прието от Комисията.

  • Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията

  Комисията предложи на притежателите на марка да се даде правото да възпрепятстват транзитното преминаване на стоки през държава членка при единственото условие на стоките да е поставена марка, която е в основни линии еднаква с марката, регистрирана в съответната държава членка. Европейския парламент прие предложението на Комисията. Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки в държавата членка, където е регистрирана марката, се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и необходимостта да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.

  Съветът не прие предложението за задължително въвеждане на т. нар. „система на една такса на клас“ на национално равнище, а предпочете незадължителен режим. Комисията изразява съжаление за това решение, но може да го приеме като част от пакета документи.

  Позицията на Съвета отговаря на основните цели на първоначалното предложение на Комисията. Поради изложеното Комисията подкрепя текста.

  относно

  позиция на Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)
  (текст от значение за ЕИП)

   1. КОНТЕКСТ

  Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета (документ COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD): 27 март 2013 г.

  Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

  Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

  Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

  Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

    2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА
  Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (COM(2013) 0161 final – 2013/0088 (COD)) (предложение за регламент) и на паралелното предложение за преработване на Директивата, разглеждани като един пакет документи, имат общи основни цели, които са да се стимулират иновациите и растежът чрез подобряване на достъпността на системите на марките в Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

  По-конкретно, с предложението за регламент се цели:
  – рационализиране на процедурите за подаване на заявка за регистрация и регистрация на марка на  ЕС;
  – осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби  посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби, повишаване на правната сигурност чрез разясняване на разпоредбите и отстраняване на неяснотите;
  – създаване на подходяща рамка за сътрудничество между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за целите на насърчаването на сближаването на практиките и разработването на общи инструменти;
  – осъвременяване на Службата за хармонизация във вътрешния пазар;
  – адаптиране на Регламент 207/2009 към Договора от Лисабон;
  – решаване на ключови въпроси, свързани с финансовото равновесие в рамките на системата на марки на ЕС.

  3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА
  3.1 Общи бележки Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързото окончателно приемане на текста на второ четене. Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията подкрепя постигнатия компромис, с който се подобрява настоящото положение, по-специално по отношение на правото в областта на марките. 3.2 Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

  3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

  Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени  от Европейския парламент, в това число онези, които произтичат от съответните промени в Директива 2008/95. По отношение на правото в областта на марките, Съветът прие да допълни преходния период в предложението за регламент, в който се уточняват спецификациите на марките на ЕС, подадени преди изменението на практиката за класифициране в светлината на практиката на Съда, като предостави гаранции на третите страни, които междувременно са подали заявления за марка. Комисията може да подкрепи този подход. Съветът одобри предложението на Парламента размерът на таксите, дължими на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, които понастоящем се разглеждат в Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията, да се определя непосредствено в самия Регламент № 207/2009 под формата на приложение. Това е приемливо за Комисията.

  По отношение на ролята и функционирането на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, измененията на Парламента, в голяма степен приети от Съвета, включват изменението на името на агенцията на „Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз“. Въпреки че Комисията може да подкрепи това предложение в духа на компромиса, тя изказва съжаление, че новото наименование не показва действителната основна дейност и не отразява факта, че „Службата“ е „агенция“ на ЕС. От друга страна, Комисията може да одобри идеята, поддържана от съзаконодателите, да се създаде център за медиация в рамките на агенцията, но също като Съвета предпочита в неговите задачи да не се включват дейности по арбитраж. По отношение на новата рамка за сътрудничество между националните служби за интелектуална собственост и агенцията на ЕС, Съветът прие да се придаде задължителен характер на това сътрудничество, като обаче на националните служби се даде възможността в определени обстоятелства да се откажат от него.  Съветът също така прие искането на Европейския парламент да се гарантират задълбочени консултации между ползвателите на марки по разработвани в този контекст проекти. Освен това Съветът прие да увеличи максималния размер на бюджета, определен за тази дейност, до 15 % от годишните приходи на агенцията, докато ЕП подкрепи увеличение от 20 %. Комисията напълно приема посочените адаптации. Що се отнася до управлението на агенцията, въпреки че Комисията изразява съжаление, че Съветът прие гледната точка на Европейския парламент и заличи разпоредбите в предложението за регламент, с които се разрешава създаването на изпълнителен съвет, тя подкрепя новия състав на управителния съвет, в който има представител на Европейския парламент.

  3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

  Съзаконодателите не успяха да се споразумеят за нова процедура на избор и назначаване на директор на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, която да съответства на съществуващата практика в голяма част от другите агенции на ЕС, и поради това заличиха съответната разпоредба в предложението за регламент. Комисията изразява съжаление за това развитие на ситуацията, което не бива да се разглежда като прецедент за реформите на агенциите на ЕС в бъдеще.  От друга страна, Комисията приветства факта, че Съветът не прие предложението на Европейския парламент да се запази действащата разпоредба в Регламент 207/2009, с която на директора на агенцията се разрешава да прави предложения за изменение на регламента, нито предложението правомощията за назначаване да се дадат официално на директора, вместо на управителния съвет.  Що се касае до правото в областта на марките, в съответствие с подхода, възприет при предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията подкрепя възраженията на Съвета  срещу по-нататъшното допълнително ограничаване на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент.  Тя обаче може да приеме като окончателен компромис да се добави изяснителен текст в съответното съображение, за да се разгледа по-специално въпросът за основните права и свободи, в това число и творческата изява.  Както и в случая с предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията продължава да подкрепя  заличаването от страна на Съвета на съответната разпоредба за вноса на малки пратки в светлината на практиката на Съда.

  3.3 Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията
  В съответствие с подхода, възприет по отношение на предложението за преработка на Директива 2008/95, Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки на територията на ЕС се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и политическата необходимост да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.
  Съветът прие нов размер на таксите, платими на СВХП (които следва да се определят в приложение към Регламент 207/2009), с цел таксата за подновяване да се намали до равнището на таксите за подаване на заявление. Комисията изразява силна подкрепа за този подход, който може да доведе до намаляване на разходите с до 37 %, особено на таксите за подновяване на марка, плащани от стопанските субекти, които желаят да защитят своите марки в ЕС след началния период от 10 години.
  Съветът добави ново правно основание за обезщетяване на държавите членки за разходите, направени от техните национални служби в качеството им на функциониращи част от системата на марките на ЕС. Комисията първоначално само предложи механизъм за привличане на средства, който позволява на СХВП да финансира общи проекти за сътрудничество с помощта на безвъзмездни средства, но тя би могла да приеме това изменение като част от окончателния компромис между съзаконодателите.
  Съветът повторно въведе разпоредба, първоначално предложена от Комисията и заличена от Европейския парламент, с която се разрешава превеждане на бюджетния излишък на СХВП в бюджета на ЕС. Въпреки че Комисията изцяло подкрепя принципа на подобно превеждане, тя изразява съжаление, че с наложените от Съвета условия има вероятност обхватът на приложение на новата разпоредба на практика да бъде силно ограничен. На последно място, Съветът въведе разпоредби относно използването на актове за изпълнение, както и относно съответните процедури на комитета за приемането им. В този контекст беше необходимо в текста на регламента да се въведат голям брой технически правила, които понастоящем са включени в Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията и Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията. Комисията изразява съжаление по този повод от гледна точка на практическото удобство, тъй като това ще налага да се прибягва до обикновената законодателна процедура дори за малки технически изменения.

   4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията може да подкрепи постигнатия компромис, по-специално измененията, които засилват позицията на притежателите на марки и осигуряват по-голяма правна сигурност при прилагането на правото в областта на марките.

   5. ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
  Комисията взема под внимание споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно реформата на системата на марките на ЕС. Комисията реши да подкрепи реформата на системата на марките на ЕС с оглед на добавената ѝ стойност за ползвателите, тъй като цяло общото споразумение значително подобрява съществуващото положение, по-специално що се касае до правото в областта на марките. Комисията взе това решение въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението.
  По-специално Комисията изразява съжаление, че съзаконодателите не успяха да постигнат съгласие по един от основните елементи на своето предложение за бюджета на СХВП: автоматичното преразглеждане на размера на таксите в случай на значителен и повтарящ се излишък и автоматичното превеждане на излишъка в бюджета на ЕС. Наистина, макар че размерът на таксите ще бъде определен в Регламента относно марката на ЕС, прехвърлянето на излишъка „по същество“ ще продължи да бъде представено на преценката на бюджетния комитет на СХВП (гласуване с мнозинство от 2/3). Комисията припомня, че прехвърлянето би се осъществило едва след като са изпълнени всички видове използване на наличните ресурси, както е предвидено в основния акт, включително компенсирането на централните служби за индустриална собственост и другите заинтересовани органи на държавите членки за направените от тях разходи, свързани с осигуряване на безпрепятственото функциониране на системата на марките на Европейския съюз.
  Комисията ще продължи да преразглежда размера на таксите, налагани от СВХП, с оглед на внасяне на предложения за тяхното адаптиране, колкото е възможно по-точно към разходите за услугите, предоставени на промишлеността, и на предотвратяването на натрупването на значителни излишъци в рамките на СВХП, съобразно с правилата, договорени с Европейския парламент и Съвета, които се прилагат към всички агенции.
  Комисията подчертава, че изцяло самофинансиращите се агенции, като например Службата за хармонизация на вътрешния пазар, както и институциите и органите с бюджетна самостоятелност, финансирани извън бюджета на ЕС, следва да поемат цялата стойност на разходите на служителите си, включително разходите, свързани с обучението на децата на техните служители в Европейските училища. В съответствие с принципа на административната автономия, Комисията ще продължи използва всички подходящи средства, за да гарантира, че агенциите, институциите и органите ефективно поемат такива разходи, или че те възстановяват тези разходи на бюджета на ЕС.
  Комисията подчертава, че що се отнася до процедурата на подбор и назначаване на изпълнителния директор, всякаква предстояща реформа на СХВП следва да бъде провеждана изцяло в съответствие с принципите на общия подход.

  Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от ЕП в четвъртък. Евродепутатите изразиха изненада от решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти.

  Те призоваха Комисията спешно да изясни съществуващите релевантни правила на ЕС и да защити достъпа на развъдчиците до биологичен материал. Евродепутатите отбелязват, че развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство. Те твърдят, че достъпът до биологичен материал е от жизнена важност за иновациите и развитието на нови вариации, които да помогнат за глобалното снабдяване с храни, борбата с климатичните промени и предотвратяването на формирането на монополи. Поради тези причини, продуктите, придобити от биологични по своята същност процеси като растения, семена, местни характеристики и гени трябва да бъдат изключени от патентоспособност. Това се настоява в резолюцията, която беше приета с 413 гласа „за“, 86 „против“ и 28 „въздържал се“.

  Парламентът призовава Комисията спешно да изясни приложното поле и тълкуването на съществуващото законодателство, и по-специално директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения, и да изпрати това тълкуване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), за да гарантира, че продуктите, добити по биологични по своята същност процеси няма да бъдат патентовани. Евродепутатите настояват също така ЕС и неговите държави членки да обезпечат гарантирания достъп до такива материали за селекция на растенията.

  Разширена информация

  Резолюцията е в отговор на решението то 25 март 2015 г. на Апелативния борд на ЕПВ да разреши патентоването на домати (G0002/12) и броколи (G0002/13), придобити чрез обикновени, биологични техники за селектиране. Според ЕПВ, въпреки че биологични по своята същност процеси като кръстосване не може да се патентоват, растенията и растителният материал, които се получават в резултат от тях, като например, плодове, могат да получат европейска патентоспособност.

  Евродепутатите се тревожат, че такова тясно тълкуване на настоящите правила на ЕС може да има негативни последици за конкурентоспособността на ЕС и да доведе до монополи на пазара за храни. Парламентът призова ЕПВ да изключи от патентоспособност всички продукти, добити по биологични по своята същност процеси в своята обща резолюция от 10 май 2012 г.

  Вид документ: обща резолюция

  Процедура: въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция

  Допълнителна информация

  Специалисти: Ян и Ниина

  Процедура: въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция

  8. Допълнителна информация:

  Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 17.12.2015 г.)

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

  Видеозапис на дебата (кликнете на 17.12.2015 г.)

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

  EbS+ (17.12.2015)

  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/17/2015

  Въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000146+0+DOC+XML+V0//BG

  Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи по предложението

  http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2981(RSP)

  Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//BG

  Европейска патентна конвенция – член 53

  https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar53.html

  Директива на ЕС относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:BG:HTML

  Аудиовизуални материали за професионалисти

  http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

  Споразумение за валидиране на патенти в Молдова

  На 1 ноември влезе в сила споразумение между Европейската патентна организация и Република Молдова, което позволява на европейските патенти да имат правно действие на територията на страната.

  В резултат на споразумението, вече е възможно заявителите на патенти да валидират в Молдова своите заявки за европейски патент и регистрирани патенти. След валидиране, тези патенти ще предоставят същите права и правна защита, както националните патенти, издадени в Молдова.

  Това прави 42 броя на страните, за които може да се получи едновременна патентна защита с единна европейска патентна заявка. Те включват 38те страни членки на ЕПВ, двете допълнителни държави Босна и Херцеговина и Черна гора, както и Мароко, с която Европейската патентна организация също е сключила споразумение.

  Това споразумение ще улесни достъпа до патентна закрила в Молдова,” казва Президента на ЕПВ Беноа Батистели. “То ще отвори нови бизнес възможности за европейските компании и ще помогне за укрепване на иновациите в страната. В същото време, тя показва трайната атрактивност на европейската патентна система за икономиките в цяла Европа.”

  Източник: Европейско патентно ведомство

  Допълнителна информация

  Решение на председателя ЕПВ с дата 01 октомври, 2015 година за определяне на размера на таксата за валидиране на европейските патентни заявки и патенти в Република Молдова (OJ 2015, A84)

  Валидиране на европейски патенти в Република Молдова, считано от 1 ноември 2015 (OJ 2015, A85)

  English version:

  AN AGREEMENT between the European Patent Organisation and the Republic of Moldova allowing European patents to take legal effect in the Republic of Moldova entered into force on 1 November.

  As a result, it is now possible for patent applicants to validate their European patent applications and patents in Moldova. After validation, these patents will confer the same rights and legal protection as national patents granted in Moldova.

  This brings to 42 the number of countries for which patent protection can be obtained simultaneously with a single European patent application. These include the 38 EPO member states, the two extension states Bosnia-Herzegovina and Montenegro, and Morocco, with which the European Patent Organisation also has a validation agreement.

  Further information

  Decision of the EPO President dated 1 October 2015 fixing the amount of the fee for validating European patent applications and patents in the Republic of Moldova (OJ 2015, A84)

  Validation of European patents in the Republic of Moldova (MD) with effect from 1 November 2015(OJ 2015, A85)

  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


   
   

  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

   

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната регистрационна дейност, за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на IP, като например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки.
   
  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти, с която се информирате за техните нови тенденции и заявки. Пълна информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.
   
  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо.

   

  Нашите партньори по света

  През своето 20 годишно съществуване IPConsulting® изгражда успешна партньорско мрежа, функционираща в Европейския съюз, Балканския регион (Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора), района на бившия съветски съюз (Русия, Украйна,Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан), САЩ, Близкия изток и Китай.

  На картата са показани страните в който сме регистрирали, марки, патенти или сме водили съдебни дела.


  bg Bulgarian
  X