Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting ® е създадена през 2001 година. С цел за да отговори на нуждите на бизнеса от комплексно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост. Ние предоставяме услуги в областта на марките, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работим по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. 

  IPConsulting ® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO.  От ведомството за интелектуална собственост на европейския съюз –  EUIPO, се регистрират марки и дизайни, които имат действие на територията на целия Европейски съюз. 

  Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция.  Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Попитайте в IPConsulting ®.

  Ние от  IPConsulting ® имаме много богат опит в управление на фирмени портфолиа по целия свят. Включително водене на съдебни дела в САЩ, Русия и Европейския съд.

  Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги. В  практика си, IPConsulting ® имаме много успешни примери които предстои да споделим.

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  Пламен Борисов
  Пламен Борисов

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Услуги
  европейски патент
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  марка на ЕС
  Марка на Европейския съюз

  Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  дизайн на Общността
  Дизайн на Общността

  Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз.

  Дизайнът е външният вид на продукта: неговата форма, структура и цветове.

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.

  Виж още
  патент
  Патент

  Патент – удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание; представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  Търговски марки

  търговска маркаIP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  авторско право
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  марка на европейския съюз
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  мониторинг на търговска марка
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  описание на полезен модел
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство, документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  запазване на марка лого
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  патент за изобретение
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  европейски патент цена
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  заявление за патент
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила на нови сортове; проучвания за регистрирани сортове; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Представители на фирмата са автори на книгата Новите сортове растения като интелектуална собственост

  Виж още
  граничен контрол
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  наблюдение на марки
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  нематериални активи
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с опит в областта.

  Виж още
  интелектуална собственост
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  проучвания
  Проучвания

  Видове проучвания – по обекти, по притежатели, по територии, за регистрабилност, за чистота от към наличието на вече регистрирани права

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по-ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучвания на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В рубриката BLOG споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост, новини и разпоредби, които са от интере на нашите сегашни и бъдещи клиенти. Blog  е предназначен за всички Вас.


  На 04.08.2020 г Ай Пи Консултинг ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” мярка «Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

  Договор №: BG16RFOP002-2.073-6481-C01

  Проектното изпълнение ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 04.08.2020 – 04.11.2020 г.

  Общата стойност на проекта е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

  оперативна програма

  С решение от 19.06.2020г. опозиционният състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се произнесе в полза на българската компания – Вега Медикал, представлявани от IP Consulting.

  Спорът е иницииран от немската компания Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, които подават опозиция срещу заявка за европейска марка на българската компания.

  Опозицията е подадена срещу всички класове стоки, за които се отнася европейската марка с Вх. № 18 023 084 – “V3”.

  Опозиционният състав разглежда двете търговски марки в тяхната цялост, като трябва да се прецени дали ще се стигне до заблуда на потребителите. Тази оценка се прави на база всички фактори и обстоятелства, свързани с двете конфликтни марки.

  търговски марки

  По-ранната марка е фигуративен знак, който представлява удебелена, сива буква „V с точка над нея. Процесната марка също съдържа буквата „V с цифрата „3“ до нея, като двата знака са поставени в две линии, образуващи овална форма.

  В случая, опозиционният състав не открива в нито една от конфликтните търговски марки елемент, който да е ясно доминантен над останалите елементи. Визуално, двете марки си приличат само по наличието на буквата “V”, но се различават по останалите елементи, както и по цветовете и стила, посредством който са представени. Още повече, опозиционният състав взима предвид краткостта на двете марки, като счита, че техните различия са с по-силен характер от евентуалните прилики.

  Важен отличителен знак при процесната търговска марка е цифрата „3, която ѝ придава различни визия и произношение, както и различно смислово значение.

  В заключение, съставът решава, че вероятността от объркване на потребителите при марките на Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG и Вега Медикал е изключена. Между двете конфликтни търговски марки има пълно цветово и графично несъответствие, дори при наличието на общия елемент – “V”. Съответно, в настоящия случай, липсата на визуално сходство е очевидна. Още повече, че потребителите на процесните стоки и услуги си ги набавят след проучване на нужната информация или препоръка на подходящ специалист.

  Според решението на опозиционния състав на EUIPO можем да приемем, че визуалните различия на марките изключват звуково и смислово сходство. Това позволява на потребителите спокойно да избират и да правят разлика между марките, дори да се отнасят до един и същ клас стоки и услуги.

  Автор: Теменуга Димова

  регистрация на маркаСъгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) марката е “знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.”

  Основната функция на марката е да отличава стоката и/или услугата на определена компания. При заявяване на регистрация за марка първо се преминава през така наречената формална експертиза, а след това Патентното ведомство преминава към експертиза по същество. Тя се извършва въз основа на чл. 11, ал. 1 от ЗМГО, като се проверява дали заявената марка отговаря на разпоредбата. Ако някое от посочените основания е налице се постановява отказ за регистрация на конкретната марка.

  Чл. 11. (1) Не се регистрира:

  1. знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1;
  2. марка, която няма отличителен характер;
  3. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
  4. марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
  5. знак, който се състои изключително от:

  а) формата, която произтича от естеството на самата стока;
  б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;
  в) формата, която придава значителна стойност на стоката;

  6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
  7. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
  8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;
  9. марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
  10. марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
  11. марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;
  12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;
  13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.”

  Функцията на експертизата на абсолютни основания е да се запази обществения интерес като се предотврати възможността генерични и неотличителни термини и знаци да бъдат регистрирани като марки, с което да се предоставят абсолютни права върху тях на трети лица.

  При избора на търговска марка – бранд е добре бизнесът да съобразява тази специфика, тъй като в противен случай се крие опасността да инвестира значителни средства в име или знак, който реално никога не може да бъде регистриран на тяхно име като марка, а регистрацията на бранда като марка, реално е механизмът, който предоставя закрила и изключителност върху него.

  Анализът за отличителност и дали един знак отговаря на абсолютните основания за отказ / регистрация са част от предварителното проучване, което обикновено се извършва преди заявяване на една марка, ако това се прави с професионален представител.

   В най-общи линии основанията за отказ имат следните параметри:

  Чл. 11, ал. 1, т. 1 – не се регистрира знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 – Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предмета на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

  Чл. 11, ал. 1, т. 2 – не се регистрира марка, която няма отличителен характер. Марката винаги се разглежда в цялост, а отличителният ѝ характер зависи от впечатлението, което тя създава в съзнанието на потребителите.

  Чл. 11, ал. 1, т. 3 – не се допуска до регистрация, марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги. В тази категория спадат: “думи, които първоначално не са имали смисъл или са имали различен смисъл от този, който им е придаден на един по-късен етап във връзка с използването им за конкретна стока и/или услуга”.

  Чл. 11, ал. 1, т. 4 – не се регистрира марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Тоест не се допуска изключително право върху чисто описателни термини.          

  Чл. 11, ал. 1, т. 5 – не се регистрира знак, който се състои изключително от формата, която произтича от естеството на самата стока; формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат; формата, която придава значителна стойност на стоката. Това основание е насочено към триизмерните марки и по-точно случаите, в които не могат да бъдат регистрирани.

  Чл. 11, ал. 1, т. 6 – не може да се регистрира марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави. Целта на тази разпоредба е да се избегне предоставянето на изключително право на марка, която е пряко насочена срещу основните обществени норми.

  Чл. 11, ал. 1, т. 7 – не се регистрира марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. Заблуда на потребителите възниква, когато е включена невярна информация за естеството, качеството или географския произход на стоките и/или услугите в част или във всички знаци и/или означения, от които се състои марката.

  Чл. 11, ал. 1, т. 8 – не се регистрира марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция. Разпоредбата е насочена към това, да не се допуска регистрацията и използването на знаци, които се състоят или включват гербове, знамена или други символи, като същата не се прилага при наличие на съгласие от страна на компетентен орган.          

  Чл. 11, ал. 1, т. 9 – не се регистрира марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес. Тук се преценява, дали определения знак може да бъде разпознат от обществото и ако да, дали би възникнала връзка между него и дадена държава или организация.

  Чл. 11, ал. 1, т.10 – не се позволява регистрация на марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки. Тя обхваща случаите, когато изцяло или частично се възпроизвеждат знаците за контрол и гаранция на изделията.

  Чл. 11, ал. 1, т. 11 – не се позволява регистрация на марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство. Терминът “културна ценност” обхваща “нематериалните или материалните свидетелства за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото.”

  Чл. 11, ал. 1, т. 12 и т. 13 се отнасят за марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни. Според методическите указания дадени във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 13 – когато заявената за регистрация марка включва в състава си географско означение или негово производно, заявено или регистрирано по национален ред или по реда на Лисабонската спогодба, може да се регистрира, ако заявителят е вписан като ползвател на географското означение.

  лицензииВ най-общия смисъл “лиценз” или лицензия” означава разрешение за извършване на определено действие.

  В областта на интелектуалната собственост под лиценз се разбира разрешението, което се предоставя от притежателя на право на индустриална собственост на трето лице да използва изключителното му право.

  Най-общата дефиниция е дадена в Търговския закон – чл. 587. посочва:

  С договора за лицензия носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит – лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му.

  В специалните закони договора за лицензия е определен по следния начин:

  ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели:

  Чл. 31. (1) Заявеното или патентованото изобретение може да бъде предмет на лицензионен договор.

  (2) Чрез лицензионния договор може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия.

  (3) Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение само ако това е изрично уговорено в договора.

  (4) Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.

  ЗАКОН за промишления дизайн:

  Чл. 26. (1) Притежателят на правото върху дизайн може да разреши използването на дизайна с лицензионен договор. Разрешение за използването на дизайн, който е съвместно притежание на две или повече лица, се дава с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. При множествена заявка правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или на някои от тях.

  (2) Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна.

  (3) Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва дизайна, само ако това е изрично уговорено.

  (4) Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по искане на една от страните. Към искането се прилага извлечение от лицензионния договор. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването.

  (5) Извлечението от лицензионния договор трябва да съдържа идентификационните данни на лицензодателя и на лицензополучателя, регистровия номер на дизайна, срока на договора, подписите и/или печатите на страните.

  (6) Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от вписването му в Държавния регистър на промишлените дизайни.

  ЗАКОН за марките и географските означения

  Чл. 24. (1) Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.

  (2) Разрешение за използване на марка, която е съвместно притежание, се дава с писменото съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях в писмена форма е уговорено друго.

  (3) Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна.

  (4) Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право да използва марката, ако това е изрично уговорено.

  (5) Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър на марките по искане на една от страните, към което се прилага извлечение от него, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и за вида на лицензията, стоките или услугите, за които се отнася лицензията, срок на договора и е подписано от страните. Лицензионен договор или извлечение от него не се прилага, когато искането е подписано и от двете страни с изрично посочване на имената и качеството на лицата, които го подписват, и съдържа информацията по изречение първо.

  (6) Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на марките.

  (7) Притежателят на марка може да противопостави правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредба на лицензионния договор по отношение на:

  1. срока;
  2. вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията;
  3. обхвата на стоките или услугите, за които е предоставена лицензията;
  4. територията, на която марката може да се използва, или
  5. качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя.

  Видно от предвиденото в законодателството е важно да се обобщи, че:

  лицензионните договори са в писмена форма;
  за да имат действие по отношение на трети лица лицензионните договори следва да се впишат в Патентно ведомство;

  За разграничаването на лицензионните договори има няколко критерия, като според тях се отличават различните видове.

  На първо място, видовете лицензионни договори са според обема на прехвърлените права. Тук разграничаваме три вида:

  Изключителна лицензия – лицензодателят губи правото за определена територия да използва и да предоставя други лицензии за обекти на интелектуална собственост, за които вече има предоставен лиценз.

  Неизключителна лицензия – лицензодателят преотстъпва права върху обект на интелектуалната собственост на лицензополучателя. Характерното е, че лицензополучателят си запазва правото както сам да експлоатира обекта на лицензията така и да предоставя лицензии на други заинтересовани лица.

  На второ място лицензии според правната закрила върху предмета на договора. Те биват:

  Патентни, които се отнасят за обекти като изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, марки и други, които са защитени по реда на интелектуалната собственост.

  Безпатентните съответно са за обекти, които не се защитават с патент или тук говорим за ноу-хау.

  Комбинираните лицензии – това са договори относно обекти, защитени с документи за изключително право и ноу-хау договри за франчайзинг.

  На трето място – видове лицензии, които нямат единен класификационен признак.

  Първият вид са сублицензиите, които се предоставят от лицензополучателя на изключителна или пълна лицензия на трети лица. Единственото условие за предоставяне на сублицензии е да няма клауза в договора за първоначално лицензиране, която изрично да забранява това.

  Крос лицензиите – лицензополучателят предоставя на лицензодателя като форма на изплащане на лиценз възнаграждение.

  Принудителната лицензия се предоставя от компетентен държавен орган по силата на административен акт. Тя има за цел да предотврати злоупотреба с патентния монопол. Уредена е в чл. 32 от ЗПРПМ (Закона за патентите и регистрацията на полезни модели), като в него са посочени условията, нужни за предоставянето на лицензията на заинтересовано лице.

  Освен това различаваме и принудителна кръстосана лицензия. При нея имаме двама патентопритежатели, които предоставят едновременно и взаимно правото за използване на патента на другия.

  патентВ говоримия език термина “патент” се използва обикновено за означение на закрила на различни обекти на индустриална собственост. Често срещано е представители на бизнеса да търсят “патентноване” на марка или на дизайн. Въпреки, че идеята зад това е ясна – бихме искали да внесем яснота в това какво се разбира под “патент”.

  Издаването на патенти като защитни документи, удостоверяващи и предоставящи права върху изобретения на територията на Република България се урежда чрез Закона за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ).

  Съгласно чл. 12 ЗПРПМ правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението, като действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

  Съгласно чл. 16 ЗПРПМ срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката. Патентът е действащ за този период, само ако патентопритежателят заплаща ежегодно и в срок поддържащите такси. При липса на заплащане на годишните такси за поддържане на действето на патента – правата се губят. Таксите се определят с тарифа на Патентно ведомство (ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) и се променят във възходящ ред всяка година.

  Към момента таксите, които се събират за поддържане на действието на патентите са:

  а) за първите 3 години от заявяването – по 50 лв.;
  б) за 4-ата година – 40 лв.;
  в) за 5-ата година – 140 лв.;
  г) за 6-ата година – 180 лв.;
  д) за 7-ата година – 220 лв.;
  е) за 8-ата година – 270 лв.;
  ж) за 9-ата година – 380 лв.;
  з) за 10-ата година – 500 лв.;
  и) за 11-ата година – 600 лв.;
  к) за 12-ата година – 700 лв.;
  л) за 13-ата година – 800 лв.;
  м) за 14-ата година – 900 лв.;
  н) за 15-ата година – 1000 лв.;
  о) за 16-ата година – 1100 лв.;
  п) за 17-ата година – 1200 лв.;
  р) за 18-ата година – 1300 лв.;
  с) за 19-ата година – 1500 лв.;
  т) за 20-ата година – 1700 лв.;

  Обхватът на правната закрила на издадения патент се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Това е съществена специфика, която е добре да се познава от всички лица, които са решили да защитят изобретенията си с патент, тъй като каквото и както е описано в претенциите им е от значение за крайната закрила, която ще придобият.

  Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента. Когато даден патент е съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението може да се използва от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по този закон се упражняват със съгласието на всички съпритежатели.

  Притежателят на патент има право за следните граждански искове, с които да защити правата си при евентуално нарушение:

  1. установителен иск за факта на нарушението;
  2. иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
  3. иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права.

  При уважаване на осъдителен иск по предходната алинея, съдът може по искане на ищеца да постанови:

  1. публикуване в два ежедневника на решението за сметка на нарушителя;
  2. преработване или унищожаване предмета на нарушението, а при наличие на умисъл – и на средствата, с които е извършено нарушението.

  Правото върху патент може да бъде законно отстъпено за ползване на трето лице – това става чрез сключване на лицензионен договор. Съгласно чл. 31 ЗПРПМ заявеното или патентованото изобретение може да бъде предмет на лицензионен договор. Чрез лицензионния договор може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия. Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение, само ако това е изрично уговорено в договора. Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.

  Като право на собственост един патент може да е обект на обезпечение, обект на особен залог, като се включва и в масата по несъстоятелност.

  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната заявителска и регистрационна дейност. Това е необходимо за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на интелектуална собственост. Например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки и/или заявени промишлени дизайни и/или полезни модели.

  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти. С нея се информирате за техните нови тенденции, заявки и регистрации.

  TM Monitor® предоставя информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.

  Услугата е разработена от IPConsulting  преди повече от 15 години. Тя се развива в сътрудничество с две от най-големите водещи световни системи за събиране, наблюдение и анализ на бази данни за търговски марки.

  Услугата наблюдение на търговски марки TM Monitor® – актуализира информацията си за България от двата месечни бюлетина на българското патентно ведомство, седмичния булетин на световната организация за интелектуална собственост и ежедневния бюлетин на EUIPO – Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз. Наблюдението не е ограничено до България и с услугата може да се наблюдават различни територии, региони, дори световно наблюдение.

  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо. Ще можете да подадете опозиция, да възразите срещу определена заявка или да поискате заличаване на вече регистриран обект. Тази информация изпреварващо ще Ви информира за маркетинговите планове на вашите конкуренти. Предварително ще знаете името на следващия им продукт който възнамеряват на лансират на пазара.

  TM Monitor® – мислете модерно!

   

  Нашите партньори по света

  Територии, в които IPConsulting® изгражда успешна мрежа от партньори в:

  • Европейския съюз ( Австрия, България, Кипър, Гърция, Германия,  Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Литва, Латвия, Дания, Ирландия, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Малта, Белгия, Холандия, Люксембург, Швеция, Франция, Финландия, Хъватска ) ;
  • Балканския регион ( Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска ) ;
  • района на бившия Съветски съюз ( Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан ) ;
  • САЩ;
  • Канада, Мексико;
  • Близкия изток; 
  • Китай;
  • Нова Зенландия и други.
    На картата са показани територии, в който сме регистрирали, марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни или сме водили съдебни дела.