Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting® е създадена през 2001 година, за да отговори на нуждите на българския бизнес от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост – марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права.

   

  IPConsulting® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред Европейското ведомство по интелектуална собственост – EUIPO (Европейски марки и Европейски дизайн).

   

  IPConsulting® предлага на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция, както и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка, Китай, Япония, Русия, Близкия Изток, Австралия и много други.

   

  ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  и ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Plamen Borissov
  Plamen Borissov

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Услуги
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  Европейска марка

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.
  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  Дизайн на Oбщността

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Виж още
  Патент

  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение патент; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание на патент, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание на патент, представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност на патент; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  Търговски марки

  IP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство,документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила; проучвания; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Виж още
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост ( търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

  Виж още
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  Проучвания

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по- ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучване на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В тази рубрика споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост


  CE маркировката представлява знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти предназначени за европейския пазар след 1993 г. Чрез този знак се декларира, че съотвеният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност. Европейското законодателство задължава всеки производител (независимо дали е член на ЕС), да поставя такава маркировка и да изпълнява съпътстващите изисквания, върху тези негови стоки които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“. С поставянето на този знак, производителят декларира, че продуктът му отговаря на изискванията и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието описани в съответната директива.

  CE маркировката е задължителна за стоки предназначени за пазара на Европейската икономическа зона, но само за тези от тях които са описани в една или повече от европейските директиви по Нов подход. Тези директиви имат за цел да „хармонизират“ изискванията за безопасност, т.е. да сближат законодателствата на страните-членки относно изискванията за безопасност. А това е част от по-общия план за улесняване на движението на стоки в рамките на Европейския съюз.

  Отговорности

  Производител

  Производителят на продукти попадащи в силата на директивите по Нов подход, се задължава да проектира и изработи тези продукти съобразно с изискванията описани в директивите и да проведе тестове за съответствие съобразно с процедурите описани в директивите.

  Производителят се задължава също да постави маркировката върху продуктите си, да състави техническа документация и да подпише декларация за съответствие. Някои директиви изискват продуктите (за които се отнасят тези директиви) да бъдат предоставени на трета страна (обикновено нотифициран орган) за тестване и сертифициране или собствената система за контрол на качество да бъде оценена от нотифициран орган.

  Вносител

  В случай, че производителят не е регистриран в ЕС и няма упълномощен представител в ЕС, вносителят на негови стоки в ЕС също има определени отговорности. Той трябва да се увери, че при поискване от органите за надзор на пазара, ще е способен да предостави необходимата за продукта информация — техническа документация и копие на декларацията за съответствие.

  Дистрибутор

  Дистрибуторът трябва да е наясно с приложимите законови наредби и да се увери, че не предоставя на пазара стоки несъобразени с изискванията.

  Маркировката трябва да има височина поне 5 мм., да бъде видима, четлива и незаличима; поставена върху продукта или, когато това е невъзможно, върху неговата опаковка или документация. Ако съответната директива изисква участието на нотифициран орган, неговият идентификационен номер трябва да бъде поставен след маркировката.

  Маркировката се поставя от производителя или от неговия упълномощен представител в Европейската общност.

  Източник: Wikipedia

  Standardisation based on patent-protected technologies is a key contributor to industrial innovation and competitiveness. The European Commission is examining ways to improve the framework governing the inclusion of patent-protected technologies into standards and to facilitate the licensing process for these technologies.

  What is the relationship between patents and standards?

  Patents provide incentives for research and development, and facilitate knowledge transfers. Standards ensure the rapid diffusion of technologies and the interoperability between products.

  Many standards are based on patented technologies. For example, the mobile telecommunications industry is driven by a heavy reliance on standardisation, which is made up of a great number of innovations protected by patents. 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) and WiFi networks rely on hundreds of patented technologies to work. Consumer electronics, the automotive industry and the electricity grid industry are other sectors in which patent-based standardisation is particularly important.

  Organisations engaged in standard setting have developed rules and practices to ensure the efficient licensing of patents that are essential for their standards (‘standard-essential patents’). This licensing is key to the success of the standard involved. It helps to achieve broad and rapid diffusion of innovation and to give patent holders an adequate return on investment in research and development (R&D). It also gives all users of the standard fair access at a reasonable cost.

  What the Commission is doing

  To ensure that Europe is well positioned in today’s competitive global environment, the Commission works towards a smooth and balanced functioning of the standardisation system for standards that comprise patent-protected technologies. This includes removing unnecessary barriers in the market for the licensing of standard-essential patents.

  Study on patents and standards

  In 2013, the Commission undertook a fact-finding study on the issue. The study analyses the rules and practices developed to ensure the licensing of standard-essential patents. It examines barriers to efficient licensing and recommendations from stakeholders on dealing with these barriers.

  Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014 – Final report and Executive summary.

  Public consultation on patents and standards

  From October 2014 to February 2015, the Commission held a Public consultation on patents and standards. This consultation allowed stakeholders interested in standards that involve patents to provide their views on:

  • the performance of the current governing framework;
  • how the framework should evolve to ensure that standardisation remains efficient and well-adapted to a fast-changing economic and technological environment.

  България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

  Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата  при определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за подобряване на публичните структури в сферата на изследванията и иновациите.

  Европейският комисар за научни изследвания, наука и иновации, Карлос Моедаш каза: “Поздравявам България за това, че беше първата държава членка, която по собствено желание използва възможностите на механизъм за подкрепа в областта на политиките по програмата за изследвания и иновации “Хоризонт 2020″. Подобно на други страни от Европейския съюз България прави преход към икономика, основана на знанието, чиито най-големи предимства са иновативните продукти и услуги. Научноизследователския сектор е ключов за този преход, но има нужда от важни реформи. Аз съм убеден, че тези реформи ще бъдат проведени успешно и ще доведат до икономически растеж и създаване на нови работни места в страната.”

  Международният панел за оценка на научно иновационната система в България се състои от научни експерти и представители на държавни институции от Австрия, Полша, Португалия, Испания, Словения,  Германия , Ирландия, Норвегия, Холандия и Великобритания. Стъпките по реализирането на препоръките от извършената оценка на българската научно изследователска система се обсъждат в момента с българското правителство.

  Основните препоръки на международния панел за оценка на научно иновационната система в България са:

  1. България има историческа възможност да засили икономическия си потенциал като увеличи финансирането за наука и иновации до поне 1% от БВП до 2020 г. Постигането на устойчив ефект от подобно увеличение на разходите изисква важни структурни реформи в  научно иновационната система, за да се увеличат ефективността и качеството й. За целта е необходима координация  и ефективно планиране, както и използването на европейските структурни фондове.

  2. Продължителна подкрепа за реформи и инвестиции в наука и иновации, основана на широк политически консенсус в тази сфера; установяване на структуриран,  задълбочен и постоянен диалог с българските научноизследователски среди.

  3. Създаване на професионална, независима и устойчива изследователска агенция.

  4. Подобряване на процесите на оценяване и финансиране на проектни предложения и привеждането на тези процеси към международните стандарти.

  5. Постепенно концентриране на финансирането в полза на институции, които извършват изследователска дейност, така че да се възнагради постигането на високи резултати.

  6. Стимулиране на участието на български учени и изследователи в европейски програми.

  7. Предприемане на бързи действия за възстановяването на стимулите за изследователска кариера и задържане и привличане на млади таланти от България и чужбина в сферата на науката и иновациите.

  8. Стимули за отварянето на българската наука към бизнеса и ускоряване на схемите за подкрепа на публично-частното партньорство.

  9. Създаване на условия за развитието на специфични регионални и местни екосистеми за наука и иновации, използвайки опита от София Тех Парк.

  10. Извършване на оценка от страна на българското правителство на изпълнението на тези препоръки след 3 години.

  КОНТЕКСТ:

  Механизмът за подкрепа в областта на политиките е нов инструмент, който да даде на правителствата на европейските държави членки практическа подкрепа в определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за подобряване на качеството на публичното финансиране, като поставянето му на конкурентна основа, въвеждане на оценки за ефективността на университети, или стимулиране на сътрудничеството между академичните среди и бизнеса. Той подкрепя правителствени служители от други държави да направят партньорска проверка на ефективността на политиките за научни изследвания и иновации и предоставя достъп до независими на високо ниво експертни познания и анализ. То се финансира по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с бюджет до 20 милиона евро.

  Годишният обзор на растежа за 2015г определя научните изследвания и иновации, като един от седемте приоритета за структурни реформи на страните членки, чрез които да се насърчат инвестициите и растежа. В него се изтъкват реформи за увеличаване на въздействието на публичното финансиране на научните изследвания и иновациите посредством подобрени стратегии, програми и институции, както и реформи за осигуряване на благоприятна за инвестициите среда, за да се насърчат иновациите в бизнеса.

  Източник: Европейска комисия
  Представителство в България

  Every year, the EPO offers a limited number of three to six-month internships to engineering and science students who hold the minimum requirement of a technical bachelor’s (or equivalent level) degree.

  This is a unique opportunity to discover one of the world’s leading patent offices and to work in a truly international environment. Interns work side by side with examiners who tutor them throughout the internship. They carry out complex re-classification work on patent applications and receive training relating to patents and other areas of IP, and various aspects of an examiner’s work.

  Technical fields: mechanical engineering; chemistry; electronics; electricity; physics; computers

  As an intern, you will

  • receive training relating to IP in general, the patent granting process and classification systems, and the tools used by examiners
  • re-classify patent applications under the supervision of an examiner
  • get an insight into the latest R&D trends
  • report on your experiences to your tutor and the MERCI team

  The next internships will start on 18 January 2016, this date is compulsory.

  The EPO makes a contribution towards living costs (on condition that you do not receive financial support from any other source). It does not cover any other expenses. Interns must provide evidence of health insurance on the day of their arrival.

  Requirements

  You must:

  • be a national of one of the EPO member states
  • Hold a technical bachelor’s or a technical master’s degree (or equivalent qualifications) at the date of application, preferably in one of the above mentioned technical fields.
  • Indicate on your CV or motivation letter 3 to 5 CPC classes or sub-classes of your field of competence (See EspaceNet > http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP), as well as a “project number” if applicable
  • Have a very good knowledge of technical English.
   Knowledge of technical German and/or technical French is an advantage.
  • Provide evidence of your own health insurance.
  • Your  degree should have been obtained no more than 2 years prior to the date of application or you should still be enrolled at a University.
  • Working hours: per default 40 hours/week.
   If this is not possible, please indicate in your CV/motivation letter the number of hours that you are available, minimum requirement is 20 hours a week. Full time presence is required during the initial training and follow-up training days.
  • Duration: per default 6 months.
   Please indicate on the application form if you are only available for a shorter period, minimum requirement is 3 months.

  How to apply

  Apply online

  Application procedure for the session starting on 18 January 2016 is  now  open and will close on 16 October 2015.

  In the application form  (Select Other placement),  under the tab “Training area” go to Vacancy No. and from the drop down menu select Science & Engineering January 2016 plus preferred location.

  Your CV and motivation letter should be written in one of the 3 official languages and should clearly indicate the following:

  • The period that you are available. Per default this is a period of 6 months, 40 hours/week and starting on 18 January 2016.
  • The educational/vocational technical training you have completed  and the degree or qualification you have obtained.
  • Provide details on the subjects of your main studies.
  • Provide details on your language skills.

  Applications which are not filled out completely will be rejected without further evaluation.

  After submitting your application you will see a confirmation web screen. You will not receive a separate confirmation notification by e-mail. You will be informed about the outcome of the selection procedure within 6 weeks after the deadline for applications has passed. If you are shortlisted, you may be required to submit further supporting documents (e.g. a university diploma). There will also be an interview with an examiner, most likely via Skype or telephone.

  Please note that EPO operates a strict policy of pre-employment screening for new staff. Before the screening process commences, you will be asked to give your written consent. Screening is pre-requisite. Those who do not give their consent will therefore not be considered.

  Предложените ограничения от ЕС за емисиите на серен и азотен диоксид от средноголеми горивни инсталации, като електрогенератори или системи за отопление за домашна, битова или индустриална употреба, бяха одобрени от евродепутатите в сряда. Тези ограничения вече бяха договорени неформално с министрите на ЕС. В сфери, в които тези емисии нарушават стандартите на ЕС за качество на въздуха, страните ще трябва да преценяват дали да не въведат по-стриктни граници.

  „Тази законодателна инициатива запълва едно празно пространство, което имаме между директивата за „екодизайн“, която урежда стандартите за горивни инсталации от по-малко от 1 мегават, и директивата за индустриалните емисии, която е валидна за тези над 50 мегавата. Ограниченията на емисиите са поставени на амбициозни нива, за да могат постепенно да подобрят качеството на въздуха, с подходящи гаранции за оперирането на съществуващите инсталации и по-специално тези с по-малко от 5 мегавата мощност, които обикновено се оперират от малки и средни предприятия или обществени компании и са от особена важност за отоплението на училища, болници и университети.“, каза Анджей Гжиб (ЕНП, Полша), който е докладчик на Парламента. Споразумението, договорено със Съвета, получи подкрепата на камарата с 623 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 12 „въздържали се“.

  Ограниченията за нови инсталации ще влязат в сила до три години. За вече съществуващите инсталации с топлинен капацитет до 5 мегавата максималните емисии на серен диоксид, азотен диоксид и прах ще влязат в сила от 2025 г., както беше предложила Европейската комисия. Най-малките инсталации, тези с капацитет от 1 до 5 мегавата, повечето от които се оперират от малки или средни предприятия, ще трябва да започнат да спазват ограниченията от 2030 г.

  Страните членки са свободни да наложат по-високи стандарти от заложените в директивата. По време на преговорите евродепутатите успяха да гарантират, че в сфери на нарушение на европейските стандарти за качество на въздуха националните власти ще трябва да обмислят налагането на по-стриктни ограничения.

  Следващи стъпки

  Новите ограничения все още трябва да бъдат формално одобрени от Съвета на министрите на ЕС преди да влязат в сила.

  В ЕС има около 143 000 „средноголеми“ горивни инсталации, тоест такива с топлинен капацитет между 1 и 50 мегавата. Те се използват в множество сфери като, например, производството на електроенергия, домашното и жилищното отопление и охлаждане, както и предоставянето на топлина и пара за индустриални процеси.

  Тези инсталации са сериозен източник на серен диоксид, азотен диоксид и прах. Докато малките горивни инсталации може да бъдат регулирани от законодателството за екодизайн на ЕС, а големите – от директивата за индустриални емисии, ЕС като цяло не регулира замърсяващите въздуха емисии от средноголемите горивни инсталации.

  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


   
   

  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

   

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната регистрационна дейност, за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на IP, като например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки.
   
  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти, с която се информирате за техните нови тенденции и заявки. Пълна информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.
   
  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо.

   

  Нашите партньори по света

  През своето 20 годишно съществуване IPConsulting® изгражда успешна партньорско мрежа, функционираща в Европейския съюз, Балканския регион (Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора), района на бившия съветски съюз (Русия, Украйна,Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан), САЩ, Близкия изток и Китай.

  На картата са показани страните в който сме регистрирали, марки, патенти или сме водили съдебни дела.


  bg Bulgarian
  X