Интелектуалната собственост – един от най-важните активи

IP Consulting Intelectual property

Интелектуалната собственост е единственото нещо, което стои между бизнеса и неговата конкуренция. Екипът от адвокати по интелектуална собственост на IPConsulting Ви подкрепя, докато използвате тези активи, за да се откроявате на пазара и да влияте директно на печалбата си.
Нашите клиенти ценят своята интелектуална собственост и осъзнават нейната стойност като съществен актив на бизнеса си. Консултирайки представители и предприемачи от редица индустрии, нашите адвокати разбират как интелектуалната собственост може и трябва да работи за бизнеса.
Дългогодишният ни опит и експертиза ни дава възможност да осигурим оптимални решения на въпросите, проблемите и предизвикателствата, свързани с интелектуалната собственост, които възникват в рамките на ежедневната търговска дейност.
Ние изграждаме цялостна и индивидуална визия и статегия относно защитата на правата на интелектуална собственост на всеки клиент.
Ние разбираме Вашия бизнес и предоставяме конкретна и основана на бизнес казус стратегия на интелектуална собственост, която да работи точно за Вас и да защитава това, което отличава Вашия бизнес от конкурентите на пазара.
Ние предоставяме на утвърдени фирми и стартиращи предприятия необходимата защита и съдействие за правоприлагане, за да се възползват в максимална степен от техните интелектуални активи.
Подобно на много други бизнес активи, интелектуалните носят високи приходи, когато се управляват комплексно, внимателно и с последователност. Нашите адвокати умело и проактивно управляват за Вас портфолиото от права на индустриална и интелектуална собственост. Въз основа на познанията за Вашия бизнес, нашите специалисти и консултанти осигуряват за Вас закрила за подходящите патенти, търговски марки, авторски права, както и  права и защита на търговска тайна и ноу-хау.
В процеса на изграждане и развитие на Вашия бизнес, нашите представители подпомагат търговската дейност със съдействие, правни анализи и консултации относно нуждата от лицензиране, придобиване и продажба на интелектуална собственост, разпореждане с технологични права.
В ситуации на нелоялна конкуренция или възникване на съдебни спорове, както и при необходимост от действия по принудително изпълнение, може изцяло да разчитате на нас да преминем заедно през съответния казус или процес.
Ние осигуряваме представителство пред съд, Патентно ведомство, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Комисия за защита на конкуренцията относно спорове, административни производства, обжалвания във връзка с патенти, търговски марки и авторски права.
Ние подпомагаме създаването и поддържането на активна статегия за управление на интелектуалната собственост, която включва извършване на анализи и оценка, проучвания и мониторинг на Вашето портфолио, така че да осигурим непрекъсната защита и увеличаване на стойността на вашите активи на интелектуална собственост.